1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, 21 септември 2011 г. експерти на РИОСВ – Велико Търново и Националната Екологична охрана на Румъния ще обсъдят изпълнението на планираните съвместни дейности по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


Двете институции са партньори в дейностите по опазване на околната среда и контрол на замърсяването при извънредни ситуации в българо – румънския участък на река Дунав.

Проектът стартира на 22 юни т. г. и е с продължителност 36 месеца. Неговата основна цел е ефективното управление на природните и антропогенни рискове в трансграничната зона на река Дунав.

В рамките на проекта предстои разработване и отпечатване на съвместен наръчник с добри практики за контрол на при рискови замърсявания на компонентите на околната среда; насоки за превенция на риска на предприятия с разрешителни по Директивата Севезо, съвместни обучителни семинари, информационна кампания. Партньорите ще организират съвместни проверки на обекти, потенциално опасни за околната среда от двете страни на река Дунав. Ще бъде закупена специализирана мобилна апаратура за измерване на въздух и води при възникване на рискови ситуации за хората и околната среда. Предвижда се въвеждане на обща система за бързо съобщаване и взаимодействие.

РИОСВ – Велико Търново ще извърши оценка на състоянието на водите в българо-румънския участък на река Дунав и ще разработи мерки за управление на риска от замърсяване.

Обща стойност на проекта е 11 508 928.64 евро. Стойността на проекта за РИОСВ – Велико Търново е 400 000.00 еврo.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания