1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Екип от експерти на РИОСВ – Велико Търново взе участие в работна сесия за анализ на институционалната рамка и съответствията между националните законодателства, която се проведе в периода 09-13.01.2012 г. в гр. Букурещ, Румъния. Експертите представиха институционалната и законодателна рамка по околна среда в България, транспонирането на европейските директиви в областта на чистотата на атмосферния въздух, управление на водите, управление на отпадъците, химикали, комплексни разрешителни, защитени територии.

Срещата е организирана съвместно с Националната екологична охрана на Румъния в изпълнение на планирани дейности по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” MIS-ETC Code: 166, в който двете институции са партньори. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавните бюджети чрез Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. На работната сесия стана ясно, че двете държави България и Румъния транспонират европейските директиви и ги прилагат на национално, регионално и местно ниво. Специално внимание бе обърнато на транспониране на Директива 2008/98/ЕС за отпадъците в рамковите закони за управление на отпадъците през 2011 г. и 2012 г. Разликите между двете страни са предимно в структурата на екологичната администрация и нейните правомощия – Министерството на околна среда и горите на Румъния контролира горския сектор, лова, риболова и аквакултурите, докато в България тези сектори са към друго министерство. В България и Румъния към всички нормативни документи има предвидени административно-наказателни разпоредби, но само при нас съществува възможност за санкциониране на замърсяванията над допустимите норми по компонентите води, въздух и почви чрез налагане на ежемесечни санкции в зависимост от количеството на замърсяване. Експертите на РИОСВ – Велико Търново посетиха Главния комисариат на румънския партньор, с който имаха възможност да обменят знания и професионален опит в условията на активен и конструктивен диалог и заедно да набележат конкретните стъпки за взаимодействие в рамките на общата територия, която ни свързва чрез река Дунав. В края на месец март т.г. РИОСВ – Велико Търново ще бъде домакин на съвместна експертна работна среща за оценка на ситуацията при инцидентни замърсявания. Предвижда се подписването на общ протокол и въвеждането Съвместна процедура за комуникация в реално време при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015