1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертни екипи на РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния бяха на работно посещение в най-голямата фирма за производство на алуминий в Румъния „АЛРО“ и разгледаха подробно технологията за производство и методологията за контрол на обекти с комплексно разрешително, съгласно европейските изисквания.

 

Посещението с учебна цел и обмяна на опит в двете производствени бази в Слатина даде възможност на участниците от двете страни да се запознаят с направените инвестиции в техника, технологии и пречистващи съоръжения за над 100 млн. USD, които в периода на демократичните промени и евроинтеграция превръщат предприятието от най-големия регионален замърсител във фирма, прилагаща най-високите стандарти в областта на опазването на околната среда. През последните 6 години данните от екологичния мониторинг не са отчели нито едно превишение на нормите за замърсителите на въздуха и водите, а емисиите на парникови газове през последните 10 години са намалени 40 пъти. Предприятието е част от международната група Vimetko, работеща на три континента – Европа, Азия и Африка. През 2011 г. „АЛРО“ произвежда 476 килотона алуминий, което прави румънският производител един от най-големите в Европейския съюз и го нарежда в Топ 10 на световния пазар. Растежът е съпътстван от непрекъсната модернизация, внедряване на най-новите технически решения за опазване на околната среда и гарантиране сигурността на служителите.

Работното посещение в гр. Слатина акцентира върху опита на румънските комисари за проверки на големи промишлени предприятия. По време на обсъжданията беше докладвана процедурата за инспекция в Румъния съгласно техническите правила за организация и изпълнение на дейностите, свързани с контрола в областта на околната среда. Правилата прилагат минималните критерии за екологична инспекция в страните-членки на Европейския съюз и румънска правителствена заповед за защита на околната среда.

Комплексните проверки на промишлени обекти от българските експерти също се планират и извършват съгласно европейските критерии за контрол, в изпълнение на указанията на Министерство на околната среда и водите.

Българо-румънската експертна група, включваща над 20 участници, работи активно за изпълнение задачите на проекта, свързани със засилването на превантивната дейност, подобряването на процедурите за контрол и изготвянето на съвместна методология.

Главен организатор на работното посещение, проведено в периода 30 май – 1 юни 2012 г. е Националната служба за екологична охрана на Румъния. То е част от съвместните дейности по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания