1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Петима членове от екипа на стратегическия проект „РИСК“ при Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново взеха участие в работна среща, организирана от Съвместния технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 на 3 юли 2012, в Заседателната зала на Окръжен съвет Гюргево. На срещата Главния инспекторат за извънредни ситуации при Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния – водещ партньор по проекта, представи изпълнението на финансираните дейности по основните проектни модули и резултатите по конкретни показатели.

Постигнатите резултати, отчетени от РИОСВ – Велико Търново, нареждат екоинспекцията на първо място сред проектните партньори по степен на изпълнение на дейностите в съответствие с договорените срокове и осигуряване на планираните ползи за крайните бенефициенти на инвестициите/закупеното оборудване. Приносът на екипа за засилване на трансграничното сътрудничество за ефективно управление на природните и антропогенни рискове в трансграничния регион на река Дунав през първата година на проекта е отчетен както средва:

Ръководителят на проекта при РИОСВ – Велико Търново Камелия Джанабетска даде своята оценка за направените инвестиции и закупеното оборудване, които отговарят на потребностите на целевите групи и са първа стъпка към удовлетворяване нуждите на страните и отговорните институции от трансграничния регион на река Дунав.
В Техническата среща за анализ на проектите, финансирани в рамките на Ключова област на интервенция 2.2. Развитие на инфраструктурата и на съвместни услуги за интервенция при извънредни ситуации, участва и директора на регионалната инспекция инж. Елена Григорова, представители на Управляващия Орган на Програмата – Министерството на регионалното развитие и туризма в Румъния, както и представители  на Националния партниращ  орган от България – Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Стратегическият проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166 е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавните бюджети на Република България и Република Румъния чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013.

За допълнителна информация:

Камелия Джанабетска
Ръководител проект     

Милка Асенов
Експерт по „Информация и публичност“ при РИОСВ – Велико Търново

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания