1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Велико Търново уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Манастирска стълба“ в землищата на гр. Велико Търново, с. Самоводене, общ. Велико Търново и с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ – Велико Търново мотивирани писмени становища, предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената местност. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68 или на ел. поща: riosvt-vt@riosvt.org в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В двумесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Продължи четенето -> Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Манастирска стълба“ в землищата на гр. Велико Търново, с. Самоводене, общ. Велико Търново и с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

През септември 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 97 проверки на 91 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 75 са планирани проверки и 22 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 4 предписания.

През периода е съставен един акт за неизпълнение на дадено предписание по Закона за управление на отпадъците.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. Сключени са четири споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 7280 лв.

Наложена е принудителна административна мярка (ПАМ) на дружество с цел предотвратяване на нарушения и възникване на непосредствена опасност от увреждане и унищожаване на част от природно местообитание 6520 – Планински сенокосни ливади в защитени зони BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001493 „Централен Балкан – буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обект на ПАМ са съседните поземлени имоти на имоти с идентификатори: 14218.778.46 и 14218.778.152 по КК и КР на гр. Габрово, община Габрово и поземлен имот с идентификатор: 14218.778.152 (площта заета с природно местообитание 6520).

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4501,55 лв. От получените суми 3601,24 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново (1 600 лв.), Община Свищов (1600 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).

 Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през месец септември 2023 г.

На 28 септември отбелязваме Международния ден на правото да знам. Денят е посветен на правото на свобода на информацията – правото на достъп до информация като важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права, като условие за открито и отговорно управление и като условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Закона за опазване на околната среда регламентират правото на всеки гражданин на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.

Първите регистрирани в инспекцията заявления с искане за информация са от 2002 г. и касаят екологичното състояние на гр. Велико Търново, поречието на река Янтра, чистотата на атмосферния въздух в гр. Габрово. Днес, повече от 20 години прилагане на ЗДОИ, броят на заявленията е увеличен значително (от 4 през 2002 г. на 40 през 2022 г.). Исканата информация от физически лица, фирми, общини и други институции е свързана с данни от мониторинга на околната среда, справки за постъпили инвестиционни предложения, планове и програми в защитени зони по НАТУРА 2000, резултати от контролната дейност и издадени административни актове. Следва да се отбележи, че голяма част от информацията ежедневно се публикува на интернет страницата на инспекцията – www.riosvt.org. Предстои нейното обновяване с цел осигуряване на достъпност на съдържанието, съобразено с новите стандарти.

Продължи четенето -> Повече от 20 години РИОСВ – Велико Търново предоставя информация за състоянието на околната среда в региона

Днес в РИОСВ – Велико Търново постъпиха сигнали за оцветяване на водите на река Янтра в чертите на Велико Търново в синьо-лилав цвят.

От експертите на РИОСВ е извършен оглед по течението на реката от Стамболовия мост към кв. „Чолаковци“. Обходени са Присовското дере и дерето край „Терем Ивайло“ ЕООД, където не е установено оцветяване. Проверен е участъка от реката към кв. “Чолаковци”, където в района на бившето тролейбусно депо е констатирана колекторна тръба, от която изтича цветната вода. На място е извършено пробонабиране от експерти на РЛ-Велико Търново и анализ на място. Допълнително ще бъде извършен анализ по показатели на взетата водна проба в лабораторни условия.

На обходените места не е установена умряла риба.

Съвместно с „ВиК Йовковци“ ООД е извършен оглед на шахтите, в които заустват предприятията в района и които могат да бъдат евентуални източници на замърсяване. Установено е, че в шахта за битови води, преди заустване в градския колектор, на територията на „Кроношпан България“ ЕООД постъпват оцветени води в синьо-зелен цвят. Касае се за боя, използвана в производство, която по информация на дружеството е безвредна. Изпускането й в шахтата е преустановено.

РИОСВ – Велико Търново ще предприеме административнонаказателни мерки към дружеството за установеното нарушение.

Продължи четенето -> Установен е източникът на оцветяване на водите на река Янтра във Велико Търново

Екип от 18 човека почистваха пътните отбивки след селата Момин сбор и Балван на главния път в посока Варна – София в рамките на кампанията Да изчистим България заедно“. За съжаление, отбивките са превърнати в сметища, като недобросъвестни граждани са изхвърлили отпадъци от всякакъв вид, дори строителни материали. Преобладават битовите отпадъци – пластмасови бутилки, опаковки, мокри кърпички. За цялостното почистване на отбивката след Момин сбор е необходимо допълнително време и техника.

Използваме случая да призовем гражданите, да изхвърлят отпадъците само на определените за това места – контейнери и кошчета. По време на пътуване, да съхраняват отпадъците в автомобила и да ги изхвърлят в съдове за отпадъци на следващата бензиностанция или населено място.

Отново да припомним, че опазването на околната среда зависи от всеки човек и отношението към заобикалящата ни среда отразява личнoтo отношение към собствения ни дом.

Снимки

Продължи четенето -> Експерти на РИОСВ – Велико Търново почистваха две пътни отбивки в близост до Велико Търново

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Национална кампания