1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

След получения сигнал за пожар на старото сметище на Свищов вчера следобяд, РИОСВ и Регионална лаборатория – Велико Търново непрекъснато следят данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в града. За периода от 16 часа на 14.08.2019 г. до 8 часа на 15.08.2019 г. не са отчетени превишения на нормите на измерваните показатели: озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод.

Още вчера беше извършена проверка на място, по време на която с мобилна апаратура в района на депото са измерени същите показатели и не са регистрирани превишения. Докато окончателно се загаси пожарът на депото, на всеки час ще се отчитат данните от системата и при превишения ще бъдат информирани представителите на местната власт и населението. Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново в присъствието на кмета на с. Сенник и служители на РУ на МВР-Севлиево днес извършиха проверка на площадката за  съхранение на отпадъци в село Сенник, община Севлиево. На проверката присъства упълномощено лице на дружеството „Еко Инвестмънт България“ ЕООД, стопанисващо обекта.

При проверката е установено, че всички точки на предписанието са изпълнени в срок, а именно достъпът до имота и до помещението за съхраняване на отпадъците е ограничен – порталът е заключен, поставена е табела. Възстановен и заключен е и входът на сградата. Всички разпилени отпадъци са почистени. Дружеството е обособило отпадъците в зони за съхранение, които са обозначени съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

Има още

РИОСВ – Велико Търново извърши две проверки на площадка в село Сенник, община Севлиево,  съвместно с представител на Общинска администрация – Севлиево по сигнали за дейности с опасни отпадъци. Площадката се стопанисва от „Еко Инвестмънт България“ ЕООД, гр. Варна. Намира се в имот с предназначение „за производствена и складова дейност“ и има издадено Решение № 04-ДО-850-00/07.02.2019 г. за дейности по третиране на отпадъци от РИОСВ – Велико Търново. Основната дейност на площадката е съхраняване на отпадъци до тяхното предаване на лицензирани фирми за последващо третиране.

При първата проверка в средата на юни т.г. е установено, че на обекта се съхраняват отпадъци, които представляват утайки от печатарски мастила, отпадъчни бои и лакове, маслени и въздушни филтри. Съхраняването се извършва в две монолитни халета с бетонова настилка, в метални, пластмасови и хартиени опаковки. За съхранените отпадъци са представени документи за техния произход. Законът задължава същите да бъдат предадени за по-нататъшно третиране на лицензирани за тази дейност дружества.

Има още

В региона на РИОСВ – Велико Търново са разположени няколко известни манастира, предпочитани туристически обекти, съхранили националната историческа памет от миналото до наши дни. Това са Дряновски манастир, Соколски манастир, Батошевски манастир, Преображенски манастир, Капиновски манастир и Петропавловски манастир. Интересен, но малко известен факт е обаче, че горите около манастирите са защитени местности, а характерни форми на релефа са обявени за природни забележителности. Законът за защитените територии опазва това природно богатство, а РИОСВ – Велико Търново следи за спазване на режимите в тези обекти.

През 1973 г. Министерството на горите и опазване на природната среда обявява териториите около Дряновския манастир, Соколския манастир и Батошевския манастир за исторически места, свързани с националноосвободителните борби. През 2002 г. Министерство на околната среда и водите прекатегоризира тези места в защитени местности с цел опазване на характерни букови гори за района на манастирите. Днес общата им защитена площ е малко повече от 419 ха.

Има още

Повече проверени обекти, съставени актове и събрани суми от наложени глоби и санкции за първите шест месеца на годината отчита РИОСВ – Велико Търново спрямо същия период на миналата година.

За посочения период са извършени 485 проверки на 463 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област (съответно 469 проверки на 437 обекта за същия период на 2018 г.). От тях 302 проверки са по утвърден годишен план на инспекцията и 183 проверки са извънредни проверки – за отчитане изпълнението на дадени предписания (62), по сигнали и жалби (59), писма на дружества и институции (62). В рамките на осъществения контрол са издадени 146 предписания за привеждане на дейности в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания