1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Всички 14 общини във Великотърновска и Габровска области изпълниха предписанието на РИОСВ – Велико Търново да организират почистване от отпадъци на общинските пътища до края на месец април. След това, почистването ще се извършва периодично.

Задължението на общините да поддържат чистотата на общинските пътища е заложено в Закона за управление на отпадъците и в Закона за пътищата. Поддържането в добро състояние на почистените участъци е отговорност на гражданите. В тази връзка РИОСВ отново призовава за изхвърляне на отпадъците само на разрешените за това места – контейнери и кошчета в населените места и на пътните отбивки.

Почистването на нерегламентирани замърсявания с отпадъци от общините продължава до 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.

Продължи четенето -> Всички общини организираха почистване от отпадъци на пътни участъци в техния териториален обхват

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащитa  „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2008 г., с произведения от следните жанрове: стих, стихотворение, разказ, есе.

Най-късната дата за изпращане на произведенията е 10.07.2024 г.

Участниците предоставят zip файл на имейл адрес myclimate@ecofund-bg.org, съдържащ:

  • Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща;
  • Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
  • Текста на съчинението в word формат.

Повече информация за конкурса и темата можете да намерите в поканата.

Същата информация, както и следващи новини можете да намерите на сайта на НДЕФ .

През април 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 105 проверки на 90 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 61 са планирани проверки и 44 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени два акта за установени административни нарушения: за неводене на отчетност по отпадъците и за нарушения на Закона за биологичното разнообразие и заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002018 Остров Вардим.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 12 500 лв. Сключено е едно споразумение по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 700 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5104,39 лв. От получените суми 4083,51 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.), Община Велико Търново (1600 лв.),  Община Полски Тръмбеш (575,67 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през април 2024 г.

РИОСВ – Велико Търново предприе действия за спиране на добива на инертни материали в границите на защитена зона BG0002018 Остров Вардим за опазване на природните местообитания и на дивите птици в землището на с. Вардим, общ. Свищов. Наложена е принудителна административна мярка – спиране на дейността и е съставен акт на нарушителя ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, гр. Велико Търново. Действията са предприети след постъпване на сигнали от жители на с. Вардим и граждански сдружения от края на месец февруари 2024 г. до момента. Изпълнението на принудителната мярка се проверява регулярно.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново предприе административнонаказателни мерки за спиране на незаконния добив на инертни материали в защитена зона BG0002018 Остров Вардим

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000282 „Дряновска река“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Ганчовец, с. Геша, с. Длъгня, гр. Дряново, с. Зая, с. Косарка, община Дряново, област Габрово, с. Бангейци, гр. Плачковци, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015