1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Всяка година, Европейската комисия организира Европейска седмица на мобилността в периода 16-22 септември с провеждане на инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазването на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в гражданите на Европейския съюз.

Темата на кампанията тази година е „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт. По-добрите връзки в транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е основна тема на Европейския зелен пакт на Европейската комисия.

Темата „По-добри връзки“ обхваща всички аспекти на устойчивия транспорт в градската среда, които могат да бъдат обобщени със следните думи на английски език, започващи с буквата „p“: хора (people), места (places), пакети (packages) и политики и планиране (policy & planning).

Освен това общественият транспорт си остава неизменен партньор за постигане на свързаност, безопасно пътуване и опазване на околната среда, заедно с активната и споделена мобилност и други извършвани по заявка и устойчиви варианти на транспорт. Свързването на „традиционните“ видове транспорт с нови цифрови решения си остава ключов аспект за бъдещето.

Има още

Експерти на РИОСВ – Велико Търново, съвместно с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда, извършиха проверка на р. Златаришка във връзка с подаден сигнал на 22 август в 17,15 ч. за наличие на умряла риба в района на моста, който е в близост до ПГМСС „Никола Златарски“, гр. Златарица.

При проверката на място е установено, че водата в реката е увеличила нивото си след проливния дъжд на 21.08.2022 г. вечерта в гр. Елена и гр. Златарица. Тя е със зеленикав цвят, мътна и с миризма, характерна при органични разлагания. Констатирани са единични екземпляри дребна умряла риба в реката.

Въпреки увеличеното количество вода в реката продължават да се наблюдават застойни участъци, в които застояват увлечените от водното течение екземпляри риба.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново са взети водни проби от реката, на моста в близост до ПГМСС „Никола Златарски“, като измерените показатели за качеството на водата показват следните стойности – рН – 7,39, разтворен кислород – 0,2 мгО2/л, наситеност с кислород 3,0%, температура – 27,0оС и електропроводимост – 1151 µS/см.

Има още

На 11 август 2022 г. експерти на РИОСВ – Велико Търново, съвместно с  Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда, извършиха проверки на река Янтра във връзка с публикации в медиите за множество умряла риба в района на паметника „Асеневци“ и край ул. „Гурко“ в гр. Велико Търново.

Направен е оглед на участъка на река Янтра от Стамболовия мост, по левия бряг на реката, граничещ с ул. „Крайбрежна“ и ул. „Гурко“. Констатирано е, че реката е маловодна, скоростта на водното течение е слабо, наблюдават се застойни участъци и силно обрастване с растителност, както по крайбрежието, така и в коритото на реката. По дъното на речното легло има обраствания с водорасли, а на повърхността водна леща. Не е констатирано наличие на мъртва риба в река Янтра и по нейните брегове в обходения маршрут.

Втора проверка е извършена по десния бряг на река Янтра, под паметника „Асеневци“. В речната леща, до брега на реката, са установени различни по големина екземпляри умряла риба.

Има още

Във връзка с постъпила информация в РИОСВ-Велико Търново за преобърната цистерна край Велико Търново на 09.08.2022 г., експерти на инспекцията незабавно посетиха мястото на инцидента. Установено е, че цистерната е в цялостен вид, няма пробиви и напуквания в корпуса, няма разлив на масло и замърсяване на компонентите на околната среда. Експертите присъстваха и на изваждането ѝ от ската край реката на 10.08.2022 г. Пълната цистерна е транспортирана до площадката на дружеството в гр. Русе.

По повод на зачестилите сигнали за неприятни миризми на територията на община Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново информира, че неприятните миризми са следствие от извеждане на агротехнически мероприятия – торене с органични азотсъдържащи торове (оборски тор).

Дейностите по наторяване на земеделски земи са извън обхвата на нормативната уредба по околна среда, поради което РИОСВ няма правомощия да вземе отношение по този въпрос.

Всички дейности, свързани с внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, определени със Закона за защита на растенията (ЗЗР), са в правомощията на Министерство на земеделието и неговите структури. В тази връзка, компетентен орган да извършва контрол относно наторяване на земеделски земи с оборски тор е Областната дирекция по безопасност на храните.

Законът за управление на отпадъците, компетентен орган по прилагането на който е РИОСВ, не се прилага за фекална материя и други странични животински продукти, класифицирани като такива по Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009 (Регламент за страничните животински продукти).

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания