1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

В РИОСВ-Велико Търново е получен официален отговор от Националната служба за екологична охрана на Румъния по запитване за възникналата ситуация в Зимнич, при която в края на април в Свищов се усещаше дим и неприятни миризми.

В отговора се съобщава, че димът и пушекът са в резултат на изгарянето на растителни и пластмасови отпадъци на нерегламентирано сметище зад селскостопанска ферма край Зимнич. Причинителят на пожара не е известен. На дружеството-собственик на имота е наложена санкция за неуведомяване на компетентния орган за възникналата ситуация в периода 28-30 април т.г. Издадено е предписание за почистване на терена в срок до 15 май.

Резултатите от измерванията на автоматичната станция в Свищов по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, за периода от 21.04.2020 г. до 30.04.2020 г. не показват превишения на нормите.

През 2019 г. пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Велико Търново в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов са работили в нормален режим. Отчетените нива на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ2,5, бензен, въглероден оксид и озон са под установените норми, с изключение на показателя фини прахови частици под 10 µm (ФПЧ10).

Съгласно действащото законодателство средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m3 за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Във Велико Търново броят на превишенията на СДН през 2019 г. са 37, при отчетени 49 превишения през 2018 г. Дните с наднормени концентрации на ФПЧ10 в Горна Оряховица през 2019 г. са 64 броя, спрямо 110 броя през 2018 г. Нормативното изискване за допустимия брой превишения в рамките на една календарна година е спазено от Община Свищов, като отчетените превишения през 2019 г. са 22 броя, а за 2018 г. същите са 42.

Има още

Късно снощи, след сигнал за обърнат товарен автомобил, превозващ отпадъци, министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети мястото на инцидента във Велико Търново. Директорът на РИОСВ Елена Стефанова, областният управител Любомира Попова, зам. кметът на Община Велико Търново Георги Камарашев, началниците на РУ на МВР и Областно пътно управление проведоха среща с него за изясняване на обстоятелствата, довели до това произшествие.

Камионът е превозвал смес от отпадъци със състав от пластмаса и текстил. В резултат на пътно-транспортно произшествие на кръговото кръстовище се е получило разпиляване на част от тях по протежение на пътното платно, тротоара и прилежащите зелени площи.

Автомобилът е собственост на фирма от Гълъбово, която притежава регистрационен документ, издаден от РИОСВ-Стара Загора. Представени са документи за превозваните отпадъци, от които е видно че те се транспортират за последващо третиране в завод в Златна Панега.

Има още

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна зона BG0000231 „Беленска гора“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци, с Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново, с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Mинистерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, на посочения по-долу линк и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Има още

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000216 „Емен“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Вишовград, с. Михалци, с. Мусина, община Павликени и с. Емен, община Велико Търново, област Велико Търново.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, на посочения по-долу линк и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания