1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Студентски постерен семинар на открито под наслов „Река Янтра – Европейска защитена зона“ се проведе във Великотърновския университет на 22 май. Инициативата е посветена на 21 май – Европейски ден на Натура 2000 и 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие.

Студентският семинар е организиран от РИОСВ – Велико Търново и Катедра „География” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В него взеха участие студенти от Исторически факултет, Филологически факултет и Факултет „Математика и информатика”, от специалностите „География”, „Регионално развитие и геоикономика”, „Педагогика на обучението по български език и география” и „Педагогика на обучението по география и информационни технологии”.

Студентите от 2 до 4 курс изработиха постери на тема „Защитена зона Река Янтра” на база предварителни проучвания на защитената зона – граници, предмет на опазване, цел на обявяване, предвидени забрани. Те представиха и защитиха своите изследвания за реката, за характерни растителни и животински видове и местообитания, за забранени дейности. Отправиха екологични послания за нейното опазване.

Постерите са изложени пред Катедра „География” във ВТУ, където изложбата ще може да се разгледа до 30 юни 2024 г.

Продължи четенето -> Със студенти на ВТУ отбелязахме международните дни на мрежата Натура 2000 и на биологичното разнообразие

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.

Международният ден на биологичното разнообразие е обявен през декември 2000 г., за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD). България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Темата за 2024 г. „Бъдете част от плана“ е призив за действие към всички заинтересовани страни за справянето с основните причини за намаляване на биологичното разнообразие, намаляване на прекият натиск, насърчаване устойчивото ползване върху неговите компоненти и подобряване на състоянието на биоразнообразието чрез прилагане на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин – Монреал (GBF), наричана още Планът за биологичното разнообразие.

Продължи четенето -> 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

Всички 14 общини във Великотърновска и Габровска области изпълниха предписанието на РИОСВ – Велико Търново да организират почистване от отпадъци на общинските пътища до края на месец април. След това, почистването ще се извършва периодично.

Задължението на общините да поддържат чистотата на общинските пътища е заложено в Закона за управление на отпадъците и в Закона за пътищата. Поддържането в добро състояние на почистените участъци е отговорност на гражданите. В тази връзка РИОСВ отново призовава за изхвърляне на отпадъците само на разрешените за това места – контейнери и кошчета в населените места и на пътните отбивки.

Почистването на нерегламентирани замърсявания с отпадъци от общините продължава до 30 юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще проследи изпълнението на графика чрез регулярни проверки на място.

Продължи четенето -> Всички общини организираха почистване от отпадъци на пътни участъци в техния териториален обхват

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащитa  „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2008 г., с произведения от следните жанрове: стих, стихотворение, разказ, есе.

Най-късната дата за изпращане на произведенията е 10.07.2024 г.

Участниците предоставят zip файл на имейл адрес myclimate@ecofund-bg.org, съдържащ:

  • Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща;
  • Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
  • Текста на съчинението в word формат.

Повече информация за конкурса и темата можете да намерите в поканата.

Същата информация, както и следващи новини можете да намерите на сайта на НДЕФ .

През април 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 105 проверки на 90 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 61 са планирани проверки и 44 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени два акта за установени административни нарушения: за неводене на отчетност по отпадъците и за нарушения на Закона за биологичното разнообразие и заповедта за обявяване на ЗЗ BG0002018 Остров Вардим.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 12 500 лв. Сключено е едно споразумение по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 700 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5104,39 лв. От получените суми 4083,51 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1600 лв.), Община Велико Търново (1600 лв.),  Община Полски Тръмбеш (575,67 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през април 2024 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015