1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
РИОСВ – Велико Търново предприе действия за спиране на добива на инертни материали в границите на защитена зона BG0002018 Остров Вардим за опазване на природните местообитания и на дивите птици в землището на с. Вардим, общ. Свищов. Наложена е принудителна административна мярка – спиране на дейността и е съставен акт на нарушителя ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“, гр. Велико Търново. Действията са предприети след постъпване на сигнали от жители на с. Вардим и граждански сдружения от края на месец февруари 2024 г. до момента. Изпълнението на принудителната мярка се проверява регулярно.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново предприе административнонаказателни мерки за спиране на незаконния добив на инертни материали в защитена зона BG0002018 Остров Вардим

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000282 „Дряновска река“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Ганчовец, с. Геша, с. Длъгня, гр. Дряново, с. Зая, с. Косарка, община Дряново, област Габрово, с. Бангейци, гр. Плачковци, гр. Трявна, с. Черновръх, община Трявна, област Габрово.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Цялата документация е публикувана тук.

На 07.05.2024 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Велико Търново на пътния участък след с. Мишеморков хан във връзка изхвърления фрезован асфалт при ремонт на прохода Хаинбоаз, получил широк отзвук в медиите и социалните мрежи.

При проверката на място е установено, че асфалтът извън пътя е събран и премахнат. Няма нови насипвания или замърсявания с отпадъци.

Участъкът не попада в границите на защитени територии и в обхвата на водни обекти.

Днес, 22 април е Ден на Земята – ден, който приобщава хората от цял свят към идеята за опазване на околната среда, спомага за промяната на ценностите и техните приоритети, като жители на планетата.

РИОСВ – Велико Търново провежда образователните инициативи с деца, ученици и студенти.

Инспекцията бе домакин на студентски семинар на тема „Планетата срещу пластмасата“. Студенти от специалностите „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, „Културен туризъм“ и „География“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ представиха и защитиха разработки за пластмасата в околната среда, влиянието ѝ върху човешкото здраве и екосистемите, възможни решения за справяне с нарастващото производство и употреба на пластмасови изделия. Чрез куиз под надслов „Природата не иска живот с пластмаса“ провериха своите знания за пластмасите https://www.earthday.org/plastic-pollution-quiz/

Дискусията насочи вниманието на младите хора към темата на Деня на Земята за формиране на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

Продължи четенето -> Отбелязваме Деня на Земята с образователни инициативи с младите хора

Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.

Тази година Темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“!

Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

 

Продължи четенето -> Кампанията за Деня на Земята поставя темата за замърсяването с пластмаса

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015