1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), за 2012 година. Задължението е на всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Операторите, които имат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) могат да използват Приложение №6, общо за:
1. Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.);
2.  Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните  вещества и смеси.
Образец може да изтеглите от ТУК.

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение №4 общо за:
1. Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006, относно някои флуорирани парникови газове (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.);
2.  Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (обн. ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г.),
Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.
Образец може да изтеглите от ТУК.

При непредставяне в срок на съответната информация за тези вещества,
ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 предвижда административно – наказателна отговорност.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания