1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

С последното изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.) се създава и поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет.

Съгласно чл. 30л, инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, подлежат на регистрация, респ. издаване на удостоверение за регистрация.
За тази цел следва да бъде подадено заявление, по посочения по – долу образец, до Директора на РИОСВ – Велико Търново.

Към заявлението се прилагат:

1. ЕИК, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1;

3. Документ за платена такса за регистрация – съгласно чл.  17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух – таксата е в размер на 158 лева.

Банкова сметка:
IBAN: BG 51 UNCR 75273140045301
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Основание ТТ в МОСВ, ПМС 136/13.05.2011г.
Вносител: Физическо и юридическо лице, на което се предоставя услугата

 Основание: за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с 17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Инсталациите, които са в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на Закона за чистотата на атмосферния въздух до 21.12.2013 г.

 За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.

 Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 

Под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.

Документи за изтегляне:

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015