1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Прилагането на модерния подход за контрол на големите промишлени предприятия в България и Румъния съгласно директивите за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването обсъдиха експерти на РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния на тридневно работно посещение в гр. Констанца, Румъния. Проведена бе и съвместна инспекция на  фирма „Ромпетрол“ като обект с издадено комплексно разрешително, която добави практическа стойност съм резултатите от реализираната програма.

В събитията от 25  до 27 април 2012 г. взе участие българо-румънска експертна група, включваща над 23 представители на институциите – партньори в стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Основните теми на съвместните дискусии включваха представянето на румънското законодателство в областта на комплексните разрешителни и неговото практическо приложение в страната. Румънските комисари обърнаха внимание на подготовката за проверка на обект с издадено комплексно разрешително за дейността – преглед на наличната документация, определяне на екипа за проверка и определяне на задачите, определяне на необходимите ресурси – превозни средства, техника. При посещението на място в обекта се проверява степента на съответствие с регламентиращите документи, системата за управление на обекта и спазването на изискванията и правилата за опазване на околната среда. Инспекцията приключва със заключителна среща с цел информиране на собственика на предприятието за резултатите от контрола, наложените мерки и наказания. Изготвя се доклад от проверката, който се одобрява и подписва от главния комисар и се регистрира в националната база данни. По време на съвместната инспекция на фирма „Ромпетрол“ експертите се запознаха както с разрешителните за дейност, така и с инвестиционната програма на дружеството.

В резултат от проведените обсъждания се установи, че подходът за прилагане на транспонираните европейски директиви за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването в България и Румъния е различен, съобразно условията и факторите в двете държави. Българските експерти откриха разлики в етапите на провеждане на контрола и докладване на резултатите от проверката, които могат да бъдат в основата на следващи дискусии за намиране на най-добрите решения за екологичен контрол. Предстои изработването на съвместна процедура за инспекция на предприятия, работещи с комплексни разрешителни.

В края на месец юни т.г. РИОСВ – Велико Търново ще бъде домакин на съвместна работна среща и проверка на обект по Директивата Севезо за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях. 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания