1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 30 юли 2013 г. ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013. 

Информационният ден е посветен на резултатите от двегодишната работа по проекта за опазване на околната среда и водите в трансграничния регион на река Дунав.  

Във времето между 10.00-16.00 ч. гражданите, които се интересуват от конкретни въпроси, свързани с дейностите и постиженията на проекта ще могат да разговарят с Камелия Джанабетска – Ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново и член на Съвместния направляващ комитет на проекта.

 

Какво сме постигнали досега?

Опазване: Инициативи за изработване на добри практики за превенция и контрол на замърсяванията на околната среда, съгласно европейските директиви IPPC за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията и Севезо 2 за големи промишлени аварии. Извършена е оценка на състоянието на повърхностните води в трансграничния регион на река Дунав и се планират мерки за разрешаване на проблемите, за които ще бъде издадена специална брошура.

Мониторинг: Професионален диалог и обмяна на опит за прилагане на Методология за планиране на контролните проверки чрез определяне на риска на инсталации и/или съоръжения в обхвата на Директива 96/61/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива IPPC) в Румъния и България.

Контрол: Съвместни инспекции с Националната служба за екологична охрана на Румъния.

Партньорства: Ключов елемент за нашия успех са трансграничните партньорства, които сме създали и развиваме. Сътрудничим с държавни институции и организации, работещи в областта на околната среда и безопасността на населението.

Финанси: Ресурсът на РИОСВ – Велико Търново за работа по проекта е 400000 евро. Към края на втората година от изпълнението на проекта са оползотворени 467392 лева и реално изплатени, или близо 60 % от проектния бюджет, а 586740 лева са договорени (75% от финансовия ресурс на проекта).

Добро управление: прозрачност на публичните средства, ефективност и ефикасност на разходите; законосъобразно и целесъобразно управление за намаляване на природните и антропогенни рискове; отговорност и отчетност.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания