1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с управлението на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” („Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”) MIS-ETC Code: 166, в който РИОСВ – Велико Търново е Партньор № 4 от България, екип на инспекцията взе участие в деветата среща на Съвместния направляващ комитет на проекта, която се проведе в гр. Александрия, Румъния на 18 юни 2013 г. Целта е постигане на добро управление и развитие на партньорските взаимоотношения, както и вземане на решения за преодоляване на трудностите. 

Дискусиите по дневния ред бяха свързани с въпросите на напредъка в изпълнението на проекта в утвърдените срокове, усвояването на средствата и финансовото управление за последните три месеца, планираните дейности за следващия тримесечен период и рисковете за реализиране на планираните ползи и постигане на целите на проекта. 


По време на срещата, г-жа Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново съобщи, че партньор 4 РИОСВ е усвоила 60 % от одобрените средства в проектния бюджет, които са реално изплатени и е договорила 75 % от финансовия ресурс. Техническото изпълнение на дейностите по проекта е 70 %. Съгласно Плана за договаряне са проведени 10 от общо 12 обществени процедури за избор на изпълнител, в резултат на които са сключени 10 договора. Предстои провеждане на още две процедури за възлагане организирането на посещение с учебна цел във Велико Търново и семинар за популяризиране на продуктите от съвместните дейности с партньор 3 Националната служба за екологична охрана на Румъния, проекта и Програмата. Г-жа Джанабетска съобщи, че предстои закупуване на специално оборудване за определяне състоянието на въздуха и водите в трансграничния регион за 57 650,00 евро. Предприети са съответните стъпки за осигуряване на временна наличност, с което да бъдат усвоени възможностите и планираните за 2013 г. средства.

Инж. Елена Григорова – директор на РИОСВ – Велико Търново благодари на партньор 5 Националния институт по електротехника – Крайова, Румъния и на Водещия партньор Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния за ползотворните срещи и партньорство за изпълнение и надграждане на проекта.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания