1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава”
и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир нa
РИОСВ – Велико Търново

На 03 юли 2012 г. РИОСВ – Велико Търново стартира изпълнението на проект за устройство и управление на три резервата след като министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова подписа заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Проектът „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” се финансира по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на Оперативната програма в размер на 304 900,00 лв., от които 259 165,00 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 45 735,00 лв. от държавния бюджет на Република България.

Проектът включва дейности в трите резервата, разположени на територията на общините Елена и Велико Търново, като средствата ще бъдат използвани в три направления:

  • за изграждане на посетителска инфраструктура – изработване и поставяне на информационни табла на границите на резерватите и в близките селища, маркиране на границите, маркиране на посетителска пътека в поддържан резерват „Савчов чаир”;
  • за представяне на резерватите – разработване, отпечатване и разпространение на печатни материали и издания;
  • за планиране и оптимизация на управлението – разработване и актуализиране на планове за управление и противопожарни планове

Проектът трябва да бъде изпълнен в срок до 31 март 2015 г.
Резюме на проекта
Презентация на проекта

За допълнителна информация:
Тел: 062/ 62 03 58
Камелия Джанабетска – координатор на проекта
Милка Асенова – ръководител проектНОВИНИ

Обсъждането ще се проведе на 29 януари 2014 г.  от 10.00 ч. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново.

Планът за управление е изготвен по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” № DIR-5113325-9-105, изпълняван от Регионалната инспекция с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ от „Интерстройконсулт” ООД, гр. Габрово.

Продължи четенето -> Обществено обсъждане на проекта на План за управление на поддържан резерват „Савчов чаир” ще се проведе в гр. Велико Търново

РИОСВ – Велико Търново отчете успешно изпълнение на дейностите за изграждане на посетителска инфраструктура в трите резервата, разположени в общините Велико Търново и Елена, по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир DIR-5113325-9-105, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Партньори на инспекцията бяха Туристическо дружество „Трапезица-1902“ и „Ландинвест“ ЕООД от гр. Велико Търново.

Продължи четенето -> Трите резервата на територията на РИОСВ – Велико Търново имат нова посетителска инфраструктура, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Snimki_ot_rabotna_sreshta_04.09.2013

Snimki_ot_komandirovka_04.09.2013

Snimki_ot_komandirovka_03.09.2013

В изпълнение на планираните дейности по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир DIR-5113325-9-105, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, РИОСВ – Велико Търново стартира изграждането на посетителска инфраструктура в трите резервата.

Предстои изработване и поставяне на 12 информационни табла и 2 предупредителни табели, и маркиране границите на трите резервата.

Продължи четенето -> Стартират дейностите по изграждане на посетителска инфраструктура в резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че след проведен избор чрез публична покана с уникален код 9017296 в АОП с предмет „Стратегическо планиране за управление на резерват „Бяла крава” и поддържан резерват „Савчов чаир” в изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, № DIR-5113325-9-105 финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за изпълнители са избрани:

По позиция 1. „Изработване на План за управление на резерват „Бяла крава“ – „Географика“ ООД, гр. София, БУЛСТАТ/ЕИК: 200062954

По позиция 2. „Изработване на План за управление на поддържан резерват „Савчов чаир“ – „Интерстройконсулт“ ООД, гр. Габрово, БУЛСТАТ/ЕИК: 107556602

Приключи изпълнението на Договор № 11-ОПОС от 27.03.2013 г. на РИОСВ – Велико Търново с „Геоконсулт-България“ ЕООД, гр. София в изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Постигнатите резултати са следните:

–       Създадена база данни в ГИС среда за резерватите на територията на Великотърновска област;

–       Предоставен лицензиран ГИС софтуер за нуждите на управлението на резерватите;

–       Изработени общогеографски карти за трите резервата;

–       Изработени 18 тематични карти: Геоложка карта, Хипсометрична карта, Климатична карта, Почвена карта, Карта на местообитанията и земното покритие, Туристическа карта

С изпълнение на настоящата поръчка, РИОСВ – Велико Търново подобри своята база, среда и информация за прилагане изискванията на Закона за защитените територии и Закона за опазване на околната среда.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Национална кампания