1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с получен сигнал на 4 август за мъртва риба в р. Янтра, при бента преди Царевец във Велико Търново, незабавно бе извършена проверка от експерти на РИОСВ съвместно с Регионалната лаборатория при ИАОС – Велико Търново.
В реката до бента преди Царевец се установи наличие на неголямо количество мъртва риба с малки размери – 10-15 см. В плитките крайбрежни участъци на реката до бента се наблюдаваха различни видове риби с големи размери, които плуват на повърхността на водата. Водата на реката в този участък е застойна и с голямо количество  утайки, поради наличието на изграден бент. На място са измерени следните стойности на показателите: рН -7,82; разтворен кислород – 3,07 мгО2/л и електропроводимост – 456µS/см.
Беше извършен оглед на р. Янтра в участъка преди бента до моста на Южния пътен възел и не беше установено наличие на мъртва риба. На място беше анализирана проба от водата на р. Янтра при моста на Южния пътен възел по показателите: рН -8,08, разтворен кислород – 5,41 мгО2/л и електропроводимост – 469µS/см. И в двата пункта измерените стойности на показателя рН и електропроводимост показват, че няма химическо замърсяване на водата от промишлени източници.
Анализът на получените резултати за показателя разтворен кислород показват, че в мястото на замора до бента стойността на разтворения кислород е ниска под 4 мгО2/л, което е вероятната причина за измирането на определени видове риби.
Причината за изчерпването на кислорода във водата на р. Янтра в този участък може да се обясни с наличието на по-голямо количество органика в реката, в резултат на постъпването на замърсени отпадъчни води и утайки от канализацията на града, чрез дъждопреливните шахти, в резултат на падналото голямо количество дъжд през нощта срещу 4 август, ниската скорост на реката в този участък и задържането на голямо количество утайки/наноси до бента.
В участъка на р. Янтра при Велико Търново няма промишлени източници, директно заустващи отпадъчни води.
При проверката беше извършен обход на дъждопреливните шахти на канализационния колектор на Велико Търново, който е разположен по протежението на р. Янтра и не беше установено изтичане на отпадъчни води при сухо време.

Информационен център на РИОСВ – Велико Търново

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания