1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец ноември експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършили 103 проверки на 97 обекта на територията на областите Велико Търново и Габрово. Издадени са 18 предписания, съставени са седем акта за установени административни нарушения на Закона за управление на отпадъците (4), Закона за водите (2) и за неизпълнение на предписания (1). Издадени са седем наказателни постановления на обща стойност 10 700 лева.

Извършени са три проверки по постъпили сигнали в РИОСВ за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в землищата на селата Леденик и Шемшево, и на гр. Дебелец, общ. Велико Търново. Проверки на място са установили, че сигналите са основателни и са дадени предписания на кметовете за тяхното почистване. При последващи проверки е констатирано, че предписанията са изпълнени.

Проверен е сигнал от Областния управител на област Габрово за нарушения при извършване на сеч в местност над кв. „Нова махала“ на гр. Габрово. Извършена е съвместна проверка с представител на Басейнова дирекция (БД) – Плевен. Установено е, че имотите, в които се извършва сечта, не попадат в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. За установеното нарушение – засипване на дере в района, БД ще предприеме съответните административни мерки по реда на Закона за водите.

След сигнал, подаден от гражданин за силно запенване на р. Янтра при моста на с. Крушето, е извършена незабавна проверка. Взета е водна проба, която е анализирана от РЛ-Велико Търново. Получените резултати показват, че няма замърсяване на водата. Извършена е проверка и на цех за оползотворяване на маслени утайки в с. Куцина, тъй като от дейността се продуцират отпадъчни води. Установено е, че те се извозват до ГПСОВ-Г.Оряховица. Не са констатирани нарушения или директно заустване в р. Янтра и нейни притоци.

През месеца са издадени четири заповеди на дружества за маркиране с трайни знаци на обработваеми земеделски имоти, граничещи със защитена местност „Божурлука“ и защитена местност „Находище на българска гърлица“ в землището на с. Хаджи Димитрово, община Свищов. Целта е предотвратяване на вредни въздействия върху защитените територии.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания