1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ извършиха 123 проверки в 122 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В резултат са издадени 18 предписания.

66 проверки са направени във връзка с изтичането срока на предписанията до кметовете на общини за почистване на отпадъци от речните корита и общинската пътна мрежа и прилежащите им територии. Проверени са реки, дерета и  участъци от общинската пътна мрежа на 14-те общини, попадащи в обхвата на РИОСВ Велико Търново. Проверките установиха, че предписанията са изпълнени в посочения срок. Не са констатирани нерегламентирани замърсявания на речните корита и общинската пътна мрежа с отпадъци.

През април са направени и 12 комплексни проверки на обекти в общините  Габрово (7), Севлиево (2) и по една в общините Велико Търново, Елена и Павликени. На седем от обектите са издадени 12 предписания за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на екологичното законодателство.

През периода са съставени 3 акта: на „Прити 95“ ООД, Лясковец и „Виктори 2000“ ЕООД, Свищов за неводене на отчетност на отпадъците и на „Химпродукт“ АД, Горна Оряховица за неспазване на условия от Решение по преценяване необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Велико Търново. Издадени са три наказателни постановления за 2200 лв.

Наложени са три санкции на обща стойност 34332, 82 лв., от които две текущи санкции на „Чех-99“ ООД, София и на „Чех – Йосиф Новосад“ ООД, София за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за мандра и кланица в с. Соколово, община Дряново. Еднократна санкция е наложена на „Свилоза“ АД, Свищов за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително.

През периода са събрани 5992,83 лв. от наложени глоби и санкции.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания