1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (обн. ДВ бр. 61 от 05.08.2016 г.) е утвърден Планът за управление на резерват „Бяла крава“.

Резерватът е изключителна държавна собственост, разположен на площ от 93,4 ха в землището на с. Костел, община Елена. Обявен е през 1968 г. с цел опазване на вековни букови гори, примесени с явор, ясен, шестил.

Планът за управление е разработен по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ с бенефициент РИОСВ – Велико Търново. Той е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за защитените територии и в отговор на необходимостта от ефективно, устойчиво и природосъобразно управление на защитената територия. Планът определя норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейности в резервата, възможности за развитие, както и дългосрочни цели и ограничения, свързани с неговото управление. Планът е изготвен от експертен екип на „Географика“ ООД, гр. София.

В Плана са включени основните приоритети и направления за работа в резервата за десетгодишния период на неговото действие. Те са свързани с научни изследвания за допълване на информация за абиотичните и биотичните компоненти, разработване и прилагане на система за наблюдение на състоянието на буковата екосистема и консервационно значимите видове, създаване на условия за ефективна охрана на резервата и подобряване информираността на обществеността за защитената територия.

Управлението на резервата се осъществява от МОСВ и неговият регионален орган – РИОСВ – Велико Търново.

Резюме на плана

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания