1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за обгазяване в района на западната промишлена зона в града още в деня на постъпване – 2 август. Инспектирани бяха 5 обекта, вероятни източници на емисии в района. Единственият работещ организиран източник на емисии в атмосферния въздух е комин от котел на дърва към сушилня за дървен материал. Котелът е с топлинна мощност 75 kW. За горивни източници (котли), които са с топлинна мощност под 0,5 MW регионалната инспекция няма компетенции да извършва контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него. При огледа около котелното помещение не бяха установени отпадъци, а само дървени изрезки за горене.

През юли РИОСВ провери пет сигнала за неприятни миризми и замърсяване на въздуха в Габрово и Велико Търново.

По сигнал за разпространението на дървесна пепел извън територията на цех за производство на плочи от дървесни частици във Велико Търново е установено, че на външна площадка на завода е разположена мобилна дробилка за смилане на европалети (наета временно от дружеството). Режимът на работа на дробилката е няколко часа дневно без събота и неделя. Експлоатацията е спряна до оборудването на дробилката с необходимите съоръжения за недопускане разпространението на дървесен прах. Оросяване на дървесната площадка и пътищата на производствената територия се извършва от дружеството по изготвен график.

Подаден е сигнал за горене на отпадъци от пластмасови опаковки на площадка на предприятие за рециклиране на пластмаси във Велико Търново. При проверката на място е установено, че горенето на отпадъци е в следствие на пожар, който незабавно е загасен от служители на РС „ПБЗН“. Експертите са констатирали нерегламентирано съхранение на пластмасови опаковки, за което е дадено предписание за почистване на имота.

Проверен е сигнал за неприятни миризми от дейността на инсталация за производство на пелети в Габрово. За тази дейност дружеството няма издадени документи от РИОСВ-Велико Търново, разрешение за строеж и/или удостоверение за разрешаване на дейността от Община Габрово. Обектът ще бъде приведен в съответствие с изискванията по опазване чистотата на атмосферния въздух след неговото узаконяване.

В Габрово са проверени два сигнала за горене на отпадъци. В първия случай става въпрос за почистване на саморасла растителност в южната част на завод за производство на инструменти и запалването й, довело до отделяне на пушек и неприятна миризма. При проверката е констатирано, че горенето е преустановено и дружеството е предприело стъпки за извозването на растителния отпадък до инсталацията за компостиране, действаща на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Габрово и Трявна. Вторият сигнал е за горене на гуми и кабели на площадка за вторични суровини на територията на бивш завод „Любен Карталов“. Установено е, че на площадката се извършват дейности по газопламъчно рязане на два броя метални варели, замърсени с нафтени отлагания. При рязането се запалват отлаганията от нафта, което води до неприятни миризми и дим. По време на проверката запалването на металните варели е преустановено. Не е констатирано горене на гуми и кабели.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания