1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ Велико Търново подготви информация за своята дейност в периода януари – май 2017 г. Поводът е Световния ден на околната среда – 5 юни, на който се акцентира върху грижата за опазването на природата. Честването на този ден от 1972 г. до днес се осъществява под егидата на Програмата на ООН. Посланието тази година е „Свързване на хората с природата“.

През януари – май РИОСВ – Велико Търново издаде 1029 административни акта във връзка с провеждане на процедурите по ОВОС, екологична оценка и оценка за съвместимост и разрешителния и регистрационен режим по реда на Закона за управление на отпадъците, с което е постигнато по-добро управление на инвестиционния процес и прилагането на действащото екологично законодателство на местно ниво.

Извършени са 314 проверки на 300 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 177 са по утвърдения годишен план на инспекцията, а 137 са извънредните проверки – последващ контрол на дадени предписания, по заповед на министъра на околната среда и води и по сигнали и жалби от граждани.

За периода в инспекцията са постъпили 31 сигнала и жалби за замърсявания на компонентите на околната среда. По 23 от тях са извършени проверки, а останалите 8 са препратени за решаване по компетентност от други институции. От проверените 23 жалби и сигнали, свързани с правомощията на инспекцията, е установено, че само 15 са основателни.

В резултат на контролната дейност са съставени 12 акта за установяване на административни нарушения, по които са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 17 100 лв. Наложени са четири текущи месечни санкции в размер на 7589, 58 лв. за замърсяване на околната среда над допустимите норми по компонентите „въздух“ и „води“.

От началото на годината до края на май са събрани общо 67 443 лв. от наложени глоби и санкции. За отчетния период в резултат на контролната дейност са предприети мерки за привеждане в съответствие с изискванията на екологичното законодателство на 67 обекта.

От началото на годината са отбелязани четири природозащитни дати с инициативи с деца, ученици, учители и експерти. Предоставен е достъп до информация на осем заявители. Своевременно се актуализира информацията на интернет страницата на инспекцията.

Повече информация е публикувана в прикачения Отчет .

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания