1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 05.07.2018 г. експерти от РИОСВ-В.Търново и представители на БДДР – Плевен и Регионална лаборатория (РЛ) – Велико Търново извършиха проверка във връзка с получен сигнал за наблюдавано оцветяване на водата в крайбрежни участъци на язовир „Добри дял“, община Лясковец. При огледа на язовира и вливащото се в него дере Брода не беше установено наличие на мъртва риба, а зелено оцветяване на водата в отделни участъци на язовира.

За изясняване характера и степента на вероятно замърсяване на водния обект от представител на РЛ – Велико Търново са взети четири водни проби за изследване: 1 от яз. „Добри дял“, 2 от дере Брода и 1 от отпадъчните води, зауствани в дере Брода от производствено предприятие в района. Те ще се изследват по показателите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), живак, никел, цинк, кадмий, мед, цианиди, нефтопродукти.

На място водите на язовира и дерето са изследвани по показателите: рН, разтворен кислород и електропроводимост. Получените резултати съответстват на добро и умерено състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Пълните резултати от анализите на взетите водни проби ще бъдат готови след няколко дни.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания