1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от РИОСВ – Велико Търново и Регионалната лаборатория към ИАОС във Велико Търново извършиха незабавни проверки днес след сигнали на „зеления“ телефон на инспекцията за мъртва риба и кафяво-червено оцветяване на водата на река Янтра при моста за Долна Оряховица.

При оглед в участъка от моста за с. Първомайци до моста при с. Върбица не се установи наличие на умряла риба, но водата има кафеникав цвят. Изследвана е по показателите рН, температура, разтворен кислород и наситеност с кислород в три пункта: моста при с. Първомайци, моста при гр. Долна Оряховица и моста при с. Върбица. Получените резултати показват висока температура на водата и високо съдържание на разтворен кислород, което се обяснява с наличието на голямо количество кафяво оцветени планктон и микроводорасли.

Извършена е проверка за качеството на изпусканата от „Захарни заводи“ АД отпадъчна вода в Лясковското дере, което зауства в р. Янтра в участъка между моста за гр. Долна Оряховица и с. Върбица. На място е измерен показателя рН, който не показа отклонение от поставените норми за заустване. Взета е и проба за физико-химичен анализ от заустваната отпадъчна вода, като резултатите от изпитването ще бъдат известни след 10 дни при представянето им от Регионална лаборатория към ИАОС във Велико Търново.

Поради факта, че кафяво-червено оцветяване на водата на р. Янтра беше наблюдавано в участъка от р. Янтра преди и след заустването на Лясковското дере в нея, и въз основа на получените резултати по показателите рН, температура, разтворен кислород и наситеност с кислород считаме, че няма замърсяване на река Янтра в изследвания участък, а кафявото оцветяване се дължи на повишеното съдържание на планктон и микроводорасли в нея.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания