1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През март експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили проверки на 58 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Издадени са 16 предписания. Съставен e акт на жител на с. Драганово, община Горна Оряховица  за  съхранение на отпадъци от черни метали с битов характер в три метални контейнера без необходимите документи съгласно Закона за управление на отпадъците.

Акцент в контролната дейност през месеца е проверки на дружества, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти. Проверени са: ГПСОВ – гр. Севлиево, ГПСОВ – гр. Габрово, кланица и цех за месопреработка в с. Соколово, община Дряново на „Чех-Йосиф Новосад“ ООД гр. Велико Търново, Млекопреработващо предприятие в с. Соколово, община Дряново на „Чех-99“ гр. Велико Търново, Млекопреработващо предприятие – гр. Елена на „Би Си Си Хандел“ ООД, канализационните системи на гр. Павликени, гр. Сухиндол и гр. Дряново, „ВСК Кентавър ИЗ Динамика“ ЕООД гр. Дряново.

Издадените предписания при проверките на кланицата и цеха за месопреработка и млекопреработващото предприятие в село Соколово са изпълнени. В РИОСВ са представени информационни карти и протоколи от мониторинга на отпадъчните води. Представени са проекти за новото строителство в единия от обектите.

При проверките е извършено контролно пробонабиране от Регионална лаборатория – Велико Търново от изпусканите отпадъчни води. След  представяне на резултатите и при наличие на превишения над пределно допустимите норми, РИОСВ – Велико Търново ще предприеме предвидените наказателни мерки по реда на Закона за опазване на околната среда.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания