1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

През януари и февруари, експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили 82 проверки на 79 обекта на територията на Великотърновска (41 обекта) и Габровска области (38 обекта). Издадени са 20 предписания.

Акцент в контролната дейност са проверките по изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите документи към него – 46 проверки. Издадени са предписания за заверка на отчетни книги за отпадъците, за обособяване на площадки за съхраняване на отпадъци и за представяне на информация в РИОСВ. През периода са проверени осем общински болници и медицински центрове за долечебна помощ за съхранение на болнични отпадъци. Установено е, че изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

Извършени са и 10 проверки за изпълнение на изискванията на Закона за водите. Проверени са пречиствателните станции за отпадъчни води на Велико Търново и Горна Оряховица. Съоръженията на станциите са в изправност и функционират нормално. Взети са водни проби от пречистените отпадъчни води за анализ в Регионална лаборатория – Велико Търново.

По постъпили сигнали в РИОСВ са извършени 4 проверки. Информация за тях е публикувана на страницата на инспекцията в ниво Контролна дейност.

През периода са съставени три акта на фирми – за констатирано неизпълнение на условие от разрешително за експлоатация, за неизпълнение на предписание и за неводене на отчетност за отпадъците. Издадени са три наказателни постановления на стойност 5400 лв. През периода са събрани 12 047 лв. от наложени глоби и санкции.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания