1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на цеха за преработка, разфасовка и пакетиране на пчелен мед в с. Масларево по сигнал за изтичане на мътна черна вода от площадката на обекта в крайпътната зелена площ, която предизвиква неприятни миризми. За установяване характера на изтичащата вода е взета водна проба за анализ от Регионална лаборатория – Велико Търново. Резултатите показаха силно замърсени с органични вещества отпадъчни води.

РИОСВ издаде предписание за цялостно почистване на ямата на територията на цеха и не допускане изтичане на отпадъчни води от нея в територията на обекта и извън него.

При извършена втора проверка на площадката на обекта се установи, че даденото предписание на управителя на дружеството е изпълнено. Изтичането на отпадъчна вода извън територията на цеха е преустановено. Ямата е изчистена. Направена е ревизия на нейната цялост. Средномесечното потребление на вода за обекта е в съответствие с предвиденото в проекта оразмерително средноденонощно количество на отпадните битови и технологични води от дейността на цеха в с. Масларево. Изчерпването на ямата е предвидено да се извършва средно на всеки 10 работни дни, за да не се допуска преливането й. Почистването на изгребната яма трябва да се извършва от лице, притежаващо регистрационен документ за транспортиране по реда на Закона за управление на отпадъците и договор с пречиствателна станция за приемане и пречистване на отпадъчните води и утайките от изгребната яма.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания