1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 04.11.2020 г. експерти от РИОСВ – Велико Търново, със съдействието на служители на РУ – Елена извършиха проверка в с. Карандили, община Елена, в частен имот по сигнал за онлайн търговия на растителни видове от сем. Салепови, основно предлагани части – грудки. Информацията, в която се сигнализира за онлайн търговия с диви орхидеи, постъпва в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР от британските власти (National Wildlife Crime Unit).

В обявите се съдържат имената на 9 вида орхидеи – двурога пчелица, обикновена пърчовка, обикновен салеп, редкоцветен салеп и др., като всички видове се срещат в диво състояние в България. Част от тях са обект на Закона за биологичното разнообразие или поставени под специален режим на опазване по Закона за лечебните растения.

При проверката на място бяха иззети грудки с различни по големина размери от няколко предполагаеми вида орхидеи, чиято точна видова принадлежност ще се уточнява в процеса на досъдебното производство.

Двурогата пчелица, обикновената пърчовка и редкоцветния салеп са включени в Приложение 3 на ЗБР. Забранено е тяхното събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени находища. Забранено е също притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. Тези забрани са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията.

Всички видове салеп са включени в Заповед № РД-203 от 02.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 10 от Закона за лечебните растения, в частта забранени за събиране от естествените находища на територията на цялата страна.

В България семейството на Орхидеите е представено от многогодишни тревисти растения с около 60 вида. Голям брой от видовете са включени в Червената книга на България. Находищата им са включени в границите на защитени територии, както и на зони от мрежата „Натура 2000“. Всички видове от семейството са включени в приложенията към Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Отделни видове са включени и в други международни и европейски природозащитни документи.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания