1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че във връзка с изменения на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, е променен реда за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 – отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване. Съгласно обнародваните изменения, становището което РЗИ издава по чл. 8, ал. 1 от същата наредба, ще се предоставя като комплексна административна услуга.

В тази връзка, причинителят на отпадъци трябва да подаде в РИОСВ попълнен работен лист за класификация на отпадъците, заедно с необходимата допълнителна информация, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2. В 3-дневен срок след получаване на документите, те се изпращат по служебен ред за становище до РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2, за издаване на становище в РЗИ се заплаща държавна такса. Таксата е в размер на 43 лв. Събира се на основание чл. 28 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

За РЗИ – Велико Търново таксата може да бъде заплатена по следните начини:

  1. По банков път: Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново,BIC UNCRBGSF,IBAN BG16UNCR75273140017801
  1. В брой или чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23, стая 204. Работно време от 8:30 до 17:00 ч.

За РЗИ – Габрово  – таксата може да бъде платена по банков път на следната банкова сметка: Банка ОББ АД, BIG UBBSBGSF, IBAN BG50 UBBS 8002 3110 7327 10

С цел спазване на нормативно определените срокове за извършване на услугата, препоръчваме таксата да бъде заплатена от задължените лица непосредствено след подаване на документите за класификация на отпадъците в РИОСВ – Велико Търново.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания