1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с представители на местната власт, областните администрации, областните пътни управления и Басейнова дирекция – Плевен за обсъждане на въпроси, свързани с образуването и почистването на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци.

Целта на срещата бе да се планира почистването на населените места в най-кратки срокове и да се предвидят мерки за ефективно предотвратяване на последващо замърсяване.

Експерти на РИОСВ разясниха разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, с които са вменени задължения на кметовете на общини по поддържане на чистотата на населените места и общинската пътна мрежа, както и задължения на собствениците на пътища в лицето на областните пътни управления.

От страна на общините беше споделена практиката по отношение на образуваните замърсени терени, трудностите, които се срещат при почистването им, както и недопускане на нови замърсявания, и прилаганите мерки до момента. Бяха обменени добри практики, свързани с управлението на битовите и строителни отпадъци на местно ниво. Бяха споделени констатациите и положителните резултати при осигуряване на достатъчен брой и видове за разделно предаване на отпадъци от населението, което води до намаляване на депонираните отпадъци. Участниците се обединиха около становището, че е необходима цялостна промяна в нагласите на обществото за изхвърляне на отпадъци само на определените за целта места.

РИОСВ напомни за даденото предписание, според което в периода 01.03.2023 г. – 31.07.2023 г. общините трябва да почистят идентифицираните замърсени терени. Последващият контрол от страна на инспекцията ще установи изпълнението, като при констатиране на неизпълнение ще бъдат налагани глоби и санкции на кметове и кметски наместници.

Къщички за птици на ученици от I б клас на СУ „Ем. Станев“, гр. Велико Търново

В рамките на своята инициатива „Природата в моите очи“, РИОСВ – Велико Търново обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“ за рисунка или апликация на вековни гори, горски растения и горски животни, за разказ на тема „Природен обект, който ме впечатли“, есе на тема „Вековните гори – магическо въздействие“ и къщички за птици.

86 участници от общо 18 училища, детски градини, клубове и центрове от Велико Търново, Русе, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Варна, Севлиево, Дулово, Несебър и София представиха свои творби – рисунки, апликации, постери, приложно изкуство, къщички, есета и разкази. Мотивация и подкрепа на децата и учениците са оказали 22 педагози.

Творбите отразяват растителното и животинско богатство на нашата страна, с неговото видово разнообразие, цветове и форми, както и наблюдателността на участниците по отношение на природните обекти и явления в тяхната взаимосвързаност и цялост.

Експерти на РИОСВ и ученици от СУ „Ем. Станев“ и СУ „Вела Благоева“ от Велико Търново разгледаха, оцениха и класираха всички произведения, съгласно обявените критерии.

Продължи четенето -> Отличени творби в конкурса за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“ на РИОСВ – Велико Търново

За трета поредна година, РИОСВ – Велико Търново провежда инициативата „Природата в моите очи“, която има за цел да отрази мисленето, нагласите и представите на младите хора за природата, нейната красота и величие. Поводът за нея е отбелязване на редица природозащитни дати: 20 май – Световен ден на пчелите, 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“, 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, 28 май – Ден на парковете в България, 1-5 юни – Зелена седмица на Европейския съюз, 5 юни – Световен ден на околната среда.

В рамките на инициативата, РИОСВ обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“. Неговите основни цели са да развива интереса на децата и младежите към растителното и животинско богатство на нашата планета, с неговото видово разнообразие, цветове, форми, звуци, и да насърчава изследването и наблюдението на природните обекти и явления, и на природата в нейната цялост и уникалност. Този интерес и отношение много ясно и отчетливо могат да бъдат изразени чрез творческа и художествена дейност.

Участниците в конкурса могат да представят рисунка или апликация на вековни гори, горски растения и горски животни, да напишат разказ на тема „Природен обект, който ме впечатли“ или есе на тема „Вековните гори – магическо въздействие“. Темите са провокирани от наличието на защитени територии в нашия регион, които опазват и съхраняват вековни и характерни гори, с техните многобройни обитатели и естествени екосистеми. Предвидена е и възможност за изработване на къщички за птици.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново обяви конкурс за детско творчество, посветено на биологичното разнообразие и защитените територии

В периода 18-21 април РИОСВ-Велико Търново посреща студенти и ученици за отбелязване на Деня на Земята. Тази година, темата е „Инвестираме в нашата планета“, като международната кампания поставя фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.

Инициaтивите на РИОСВ са в съответствие с експонираната фотоизложба “Натура 2000 в България“. Днес, от 12.30 ч. е предвидена информационна среща на РИОСВ и Зелени Балкани със студенти от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Ученици от великотърновското ОУ „П. Евтимий“ и три гостуващи училища ще споделят опита си в екологични инициативи на 19.04.2022 г., а темата за защитените територии в региона ще бъде представена пред ученици от ОУ „Хр. Ботев“, гр. Велико Търново на 21 април.

Група „Звънче“ на ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново информира инспекцията за отбелязване на природозащитната дата със седмица на Земята с изработване на табло, дидактически игри, апликиране, засаждане на две дървета в двора на детската градина.

Продължи четенето -> РИОСВ-Велико Търново посреща ученици и студенти за Деня на Земята – 22 април

От днес до края на април РИОСВ-Велико Търново е домакин на фотоизложба „Натура 2000 в България“. Експозицията е подготвена от природозащитната организация Зелени Балкани.

Изложбата представя 30 фотографии на видове и местообитания с европейско консервационно значение в България, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Снимките са на фотографа Емил Енчев, както и от фотоархива на Зелени Балкани.

Идеята на изложбата е да представи пред широката общественост значението на Европейската мрежа Натура 2000 като важен инструмент за съхраняване на най-ценните природни кътчета в нашата страна, както и да привлече обществена подкрепа за тяхното дългосрочно опазване.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново е домакин на фотоизложба „Натура 2000 в България“

Ученици от ОУ „Патриарх Евтимий“ във Велико Търново представиха информация за влажни зони в България и проучване за потреблението на вода в домакинствата пред свои връсници от СУ „Емилиян Станев“. Като продължение на проведен урок за влажните зони през февруари т.г., те обърнаха внимание на значението на водата за богатото биологично разнообразие в три влажни зони с международно значение (Рамсарски места) – „Комплекс Беленски острови“, „Комплекс Ропотамо“ и „Езеро „Сребърна“, и запознаха учениците с режимите на опазване на редките растителни и животински видове в резерват „Бели Лом“. Специална презентация бе подготвена за язовир „Йовковци“, който водоснабдява повече от 250 000 жители на област Велико Търново и съседни области.

От своя страна, учениците от СУ „Емилиян Станев“ представиха постери с послание „10 причини да опазвам водата“, както и атрактивен чадър с 10 причини, поради които трябва да пазим този ценен природен ресурс. В изготвянето на постери се включиха повече от 35 ученици, които представиха своите материали на открит урок с експерти на РИОСВ на 21 март. С постерите е организирана изложба в училище.Продължи четенето -> Съвместен урок за водата проведоха ученици в информационния център на РИОСВ-Велико Търново

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда. През годините той се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

На 5 юни тази година ще се постави началото на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите.

За отбелязване на този ден, РИОСВ – Велико Търново организира беседи с ученици за защитените растителни и животински видове. Представянето на дейността на регионално ниво дава нови знания на учениците за опазването на защитените видове, в това число за забранените дейности, осъществявания контрол, действията на институцията при сигнали на граждани и правилата за действия при намерени видове в безпомощно състояние. Интерес предизвиква Червената книга на Република България.

В подкрепа на беседата е експонираната в информационния център на инспекцията интерактивна образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, реализирана от Регионален исторически музей – Русе.

Партньор в инициативите за 5 юни е Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, която представя пред учениците интересна информация за начините за провеждане на хидробиологичен мониторинг.

Продължи четенето -> На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015