1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Членове на екипа на стратегическия проект „РИСК“ при Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново взеха участие в работна среща, организирана от Съвместния технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 на 02 юли 2013 г., в конферентната зала на Община Плевен. Нейната тема беше „Аспекти относно изпълнението на проекти и мерки за повишаване степента на усвояване в рамките на Програмата”.

Експерти на Съвместния технически секретариат на програмата представиха темите за отчитане прогреса и финансовия напредък на проектите, изменения на договорите за финансиране и инструкциите на Управляващия орган на програмата, касаещи изпълнението на проектите.

По време на дискусията, ръководителят на проекта г-жа Камелия Джанабетска, подчертавайки важната роля на човешкия фактор за успешното изпълнение на проектите и постигане целите на програмата, постави въпроса за персоналните смени в екипите и мотивацията на персонала. Подчерта необходимостта от спазването на правилата на програмата за промени в екипа от всички бенефициенти. „Без сигурност за участието в изпълнението на проектите, хората и екипите нямат стимул за подготовката на проекти“ – каза тя. Получи категоричен отговор от представителите на СТС – Кълъраш, че не може да има одобрен проект без автобиографии или длъжностни характеристики за предложения екип. Предложи следните мерки за увеличаване на усвояването на средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество:

  1. Правилата за промени в проектните екипи и партньори, вкл. за смяна на водещия партньор,  да бъдат разписани в отделна инструкция
  2. Да отпадне изискването, че държавните служители не могат да получават заплати за вложения труд при подготовката и изпълнението на проекти по Програмата
  3. За българските бенефициенти да отпадне ПМС №330 от 5 декември 2011 за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските фондове и Кохезионния фонд на ЕС, което се явява бариера за адекватната оценка и възнаграждение на вложения труд
  4. Да се въведе промяна в Инструкцията на УО от 25.06.2013 г., регламентираща възможности за финансиране на командировъчни разходи (пътни, дневни и нощувки)  за всички членове на проектния екип, независимо по какъв договор са наети (трудов или граждански), ако в договора е заложена тази възможност.

Участниците споделиха своя опит и възникнали проблеми в хода на реализиране на дейностите и получиха разяснителна информация от експертите от Съвместния технически секретариат.

Екипът на проекта популяризира сред участниците посланията за река Дунав, работата по проекта „РИСК“ и Програмата за ТГС Румъния – България 2007 – 2013 чрез разпространение на издадените информационни и рекламни материали.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания