1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 17.10.2013г. от 9:00 часа в административната сграда на РИОСВ Велико Търново, гр. Велико Търново, на основание Заповед № 06-ОПРСР от 23.09.2013г. на директора на РИОСВ Велико Търново ще се проведе заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет : „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията “машинна бродерия”, рекламни тениски и шапки с технологията “ситопечат” и рекламни химикалки” по проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ”, Регистрационен номер на проекта УНП BG0713EFF-341-40340, съгласно Договор № 178/15.04.2013 г. между РИОСВ – Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за програмен период  2007 -2013 г.

На заседанието, комисията  ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания