1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ: „Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията “машинна бродерия”, рекламни тениски и шапки с технологията “ситопечат” и рекламни химикалки”

В изпълнение на проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ”, Регистрационен номер на проекта УНП BG0713EFF-341-40340 по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“, съгласно Договор № 178 от 15.04.2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: РИОСВ – Велико Търново

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 8 месеца след сключване на договора

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 97800.00 лева без ДДС

ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Краен срок за изтегляне на тръжна документация: до 16:00 часа на 13.09.2013 г. Същата е публикувана и в профила на купувача на следния Интернет адрес на РИОСВ-Велико Търново – www.riosvt.org.

2. Краен срок и място за подаване на оферти: до 16:00 часа на 20.09.2013 г. в административната сграда на РИОСВ-Велико Търново.

3. Срокът за подаване на офертите, посочен в т.2 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

4. Дата, час и място на отваряне на пликовете с оферти: 23.09.2013 г. от 11:00 часа в заседателна зала на РИОСВ-Велико Търново.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

1. Решение с ID 556229
2. Обявление
3. Документация

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания