1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ И ОБЩОГЕОГРАФСКИ КАРТИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕЗЕРВАТ „БЯЛА КРАВА” И ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ „ХАЙДУШКИ ЧУКАР” И „САВЧОВ ЧАИР”” по проект DIR-5113325-9-105 Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите № РД–523/02.07.2012 г., одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

РИОСВ – Велико Търново уведомява участниците подали оферти за датата, часа и мястото на отваряне на пликовете с оферти: 26.03.2013 г. от 13:00 часа в Информационния център на РИОСВ Велико Търново, ул. ‘Никола Габровски“ 68, гр. Велико Търново.

 

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания