1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Площ: 446,5 хa      Надм. в.: 40-85 м

Рибарници Хаджи Димитрово са разположени в Средна Дунавска равнина, северно от главен път E83, от двете страни на Студена река – приток на река Янтра, в землищата на селата Алеково и Хаджи Димитрово. Представлява комплекс от 14 водни басейна, превърнати в рибарници, заедно с прилежащите влажни терени и обработваеми площи. Водната площ е 195 хa и в значителна степен е обрасла с водолюбива растителност, основно тръстика Phragmites australis, теснолистен папур Typha angustifolia, широколистен папур T. latifolia, езерен камъш Scirpus lacustris и триръбест камъш Scirpus triqueter, както по бреговете, така и отчасти във вътрешността. Откритата водна повърхност е частично обрасла с шиполистна какичка Nymphoides peltata, плаващ роголистник Ceratphyllum demersum, ръждавец Potamogeton spp. и др. Дълбочината на водните басейни варира между 1 и 1,5 м. Около рибарниците са разположени пасища, обработваеми земи, храсти, както и единични стари тополи и върби.

В рибарници Хаджи Димитрово са установени 116 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 53 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC 2 – 12 вида, в SPEC 3 – 40 вида. Територията е местообитание на 36 вида птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 35 са вписани също в Приложение 1 на Директивата за птиците.

Рибарниците са едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за 4 вида водолюбиви птици, гнездящи в значителна численост – световнозастрашената белоока потапница Aythya nyroca, белобузата рибарка Chlidonias hybridus, черната рибарка Chlidonias niger и нощна чапла Nycticorax nycticorax. Малкият воден бик Ixobrychus minutus има представителна гнездова популация тук. Рибарниците са постоянна ловна територия за морския орел Eagle Haliaetus albicilla. Много водолюбиви птици ги ползват като място за почивка и хранене по времена миграция и през зимата. Голямата бекaсина Gallinago media се среща в значителна численост по време на миграцията.

Около 48 % от територията на рибарници Хаджи Димитрово са поставени под законова защита през 2005 г. с цел опазване на застрашени видове птици. През 2005 г. цялата територия на рибарниците е определена от BirdLife International за Орнитологично важно място. С решение на Министерски съвет от 02.03.2007 г. мястото е одобрено за зашитена зона. Със заповед на министъра на околната среда и водите № РД – 785/29.10.2008 г. рибарници Хаджи Димитрово са обявени за защитена зона за опазване на птиците.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания