1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Площ: 1168,0 хa    Надм. в.: 21-38 м

Остров Вардим е третият най-голям български остров по поречието на река Дунав. Разположен е на река Дунав от km 546 до km 542, източно от гр.Свищов и северно от село Вардим. Островът е покрит почти изцяло с естествена гора от заливен тип, която в западната част е изсечена и превърната в тополова плантация. Основното местообитание на острова е естествена заливна гора със сложна структура. Характерна само за мястото е асоциацията на летен дъб Quercus robur, дръжкоцветен дъб Quercus pedunculiflora и бял бряст Ulmus laevis. В дъбовата част на гората има подлес с участие на черна акация Amorpha fruicosa и др. В останалата част на острова растителността е доминирана от бяла топола White Populus alba и черна топола Poplar Populus nigra и е с по-беден видов състав в сравнение с тази по крайбрежието на Дунав. Откритите тревни площи са представени сравнително слабо.  При високи води през пролетта част от острова се наводнява, но през останалите месеци тя е суха. В източната и западна част се образуват временни пясъчни коси, лишениот растителност (Дойков 1990; Иванов 1993).

Остров Вардим е представително място за видовете птици, зависещи от крайречните заливни гори. На територията му са установени 75 вида птици, от които 34 са вписани в Червената книга на България. 31 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC 1 са включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC 2 – 11 вида, в SPEC 3 – 18 вида. Международната значимост на остров Вардим се определя от обстоятелството, че той е едно от петте най-важни места в България за гнездене на големия корморан Phalacrocorax carbo, нощната чапла Nycticorax nycticorax и бялата лопатарка Platalea leucorodia, образуващи тук значителни колонии. До около 1985 г. наострова са гнездили малкият корморан Phalacrocorax pygmeus, гривестата чапла Ardeola ralloides и блестящият ибис Plegadis falcinellus, които (Grimmett, Jones, 1989), които през последните години са изчезнали като гнездящи. В последните години на острова отново гнезди морският орел Haliaetus albicilla.

Около 9 % от територията на остров Вардим е под законова защита след обявяване на защитена местност „Стария дъб“ през 1971 г. Целта е да се опази уникалната дъбова гора. През 1998 г. остров Вардим е обяен за КОРИНЕ място поради европейскто му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително птици. През 1989 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. С решение на Министерски съвет от 02.03.2007 г. мястото е одобрено за защитена зона. Със заповед на министъра на околната среда и водите №  РД – 560/05.09.2008 г. остров Вардим е обявен за защитена зона за опазване на птиците.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания