1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В изпълнение на препоръка на Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България (писмо 2445/GM/24.03.2023), относно мониторинг на проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“ Project Code 15.2.1.052, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г., публикуваме информация за реализирането на Съвместния план за управление за периода 19.07.2022-30.12.2022 г.

Планирани проверки

Съгласно плана за контролната дейност на РИОСВ-Велико Търново за 2022 г.,  на 08.09.2022 г. е извършена проверка на Защитена зона BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово. Проверката е за изпълнение на условия в Решение № ВТ-15-ПР/2020 г. на РИОСВ за реализиране на ИП „Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, община Свищов“, с възложител „Дизмат“  ЕООД.

През периода не са постъпвали сигнали за нарушения в двете защитени зони, включени в проекта, BG0002018 Остров Вардим и BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово.

Изпълнение на мерките в плановете за действие към Съвместния план за управление

Български подход за управление на защитените зони от Натура 2000

През февруари 2022 г, Европейската комисия уведоми Министерството на околната среда и водите, че Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г. на България (НРПД 2021 – 2027 г.) е одобрена и насърчава българските власти да гарантират, че всички идентифицирани програми за финансиране отразяват по подходящ начин нуждите и приоритетите, определени в НРПД за Натура 2000.

НРПД 2021 – 2027 г. предвижда създаване на 19 органа за управление на мрежата Натура 2000 – 15 РИОСВ, 3 дирекции на национални паркове и една Басейнова дирекция – Черноморски регион. Специфичните задължения и отговорности на бъдещите органи на управление са ясно разписани в промените на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Процесът на реалното управление на защитените зони ще започне веднага след приемане на промените в закона от Народното събрание.

НРПД 2021 – 2027 г. предвижда създаване на 19 плана за управление в България – т.е всеки орган на управление ще работи с един регионален план за управление, който включва всички зони на негова територия. Това означава, че РИОСВ-Велико Търново ще има един план за управление, за всички защитени зони от Натура 2000, включително защитени зони BG0002018 Остров Вардим и BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово.

В момента, очаквайки приемането на промените в Закона за биологичното разнообразие, Министерството на околната среда и водите работи по подготовката на специфични и подробни цели за опазване на всяка зона, които ще бъдат необходими за изготвяне на плановете за управление. След приемането на промените в закона, министърът на околната среда и водите ще възложи подготовката на плановете за управление на органите за управление.

За територията на РИОСВ-Велико Търново през периода 19.07.2022-30.12.2022 г. от МОСВ е издадена Заповед № РД-1030/03.11.2022 г. за изменение и допълнение на  Заповед № РД-560/05.09.2008 г. за обявяване на защитена зона BG0002018 Остров Вардим. В заповедта е посочено, че специфичните и подробни цели за опазване на зоната са налични в МОСВ, РИОСВ и на страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 ( https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/PublicDownloads/A1817D295060400EA0816DBD17F09D66/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC(BG0002018)_PS_30.pdf)

Очаква се издаването на заповед за определяне на специфичните и подробни цели за опазване на BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово.

Относно плановете за действие, включени в Съвместния план за управление  

BG0002018 Остров Вардим

Заповед № РД-1030/03.11.2022 г. на МОСВ добавя нови местообитания и видове, базирани на нови данни, отразени в стандартния формуляр с данни и оценка за зоната. Тя на практика реализира точки 5 и 11 от Плана за действие:

Точка/текст от Плана за действие за  BG0002018 Остров Вардим Нови точки/текст в Заповед РД-1030/03.11.2022
5. Подготовка и изготвяне на интегриран план за управление на ЗЗ „Остров Вардим“ по двете директиви и ЗМ „Стария дъб“ 3
11. Да се направи инвентаризация на видовия списък в стандартния формуляр за ЗЗ, като се има в предвид новите актуални данни за птиците 1

2

 

 

BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово

Точка/текст от Плана за действие за  BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово

 

Дейности
1. Поддържане на подходящ воден режим на рибарниците и запазване на екстензивни методи на риборазвъждане Проверка на  08.09.2022
3. Запазване на традиционните начини на стопанско ползване на влажната зона
8. Организиране и провеждане на съвместни патрули между държавните институции и НПО за проверка и спазване на ЗБР и Закона за лова и опазване на дивеча

 

Подготвено от Милка Асенова

06.04.2023

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015