1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново ще бъде домакин на съвместен обучителен семинар на тема: „Представяне, работа и разпространение на общо ръководство, наръчник и методология. Използване на специално оборудване за мониторинг на въздух и вода при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда“ по проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Семинарът се организира в периода 29 – 31 май 2014 г. в гр. Велико Търново със съдействието на „Проекти и научни изследвания – ПРОНИ“ ЕООД гр. Габрово.

Неговата цел е да даде възможност за запознаване и професионално обсъждане на резултатите от съвместната дейност, а именно добри практики за превенция и контрол на риска от замърсяване на околната среда, план за действие за водите на Долен Дунав и методология за инспекции по Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността и Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии (Севезо II) между партньорите по проекта, МОСВ, ИАОС и Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“  гр. Плевен, Регионална лаборатория при ИАОС – Велико Търново, както и регионалните инспекции от Северна България. Работната програма включва и представяне на Общата процедура за комуникация при извънредни ситуации, подписана между екологичните партньори  РИОСВ – Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния. Предвидена е демонстрация на закупеното в рамките на проекта специално оборудване за мониторинг на въздух при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда, чиято работа ще бъде показана на 30 май на Стамболовия мост във Велико Търново. С подробната програма на съвместния обучителен семинар можете да се запознаете тук.

На 30 май 2014 г. в 12:00 часа ще се бъде подписано Споразумение за сътрудничество между РИОСВ – Велико Търново, Националната служба за екологична охрана на Румъния и Националния институт за електротехника – Крайова, Румъния в опазването на околната среда, насърчаване адаптирането към климатичните промени, превенция и управление на рисковете в трансграничния регион на река Дунав за периода 2014 – 2020 г., а от 12:30 часа  ще се проведе пресконференция.

За допълнителна информация се обръщайте към г-жа Камелия Джанабетска  – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново на телефон: 0889 92 99 34 или на електронна поща: k_djanabetska@yahoo.com и към Милка Асенова – експерт Информация и публичност на телефон: 0889 92 99 46.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015