1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Регистрацията се извършва с цел повишаване на безопасността на хората и осигуряване на възможност за контрол върху начините, условията на отглеждане на диви животни и хуманното отношение към тях, извън зоопаркове и специализираните центрове.Собствениците на диви животни следва да ги регистрират, съгласно изискванията на чл. 22 и чл. 22а от Закона за защита на животните.

Регистрацията се извършва в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Досега съществуващата регистрация не се отменя. Всички диви животни, които вече са регистрирани, не подлежат на пререгистрация.

СОБСТВЕНИКЪТ НЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА.

За извършване на регистрацията собственикът следва да представи в РИОСВ следната информация:

 • Име на собственика по документ за самоличност;
 • Адрес на собственика по документ за самоличност;
 • Адрес на собственика по местоживеене;
 • Вид на отглеждания екземпляр, на латински, български и английски език;
 • Пол на екземпляра;
 • Година на раждане/излюпване;
 • Вид на маркировката – микрочип, пръстен, снимка на екземпляра, татуировка, марка и др.;
 • Номер на маркировка;
 • Адрес на отглеждане на екземпляра;
 • Вид на документ указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция (протокол, договор, дарителски договор, фактура, регистрационна карта и др.);
 • Номер / дата на документа,  указващ произход на екземпляра;
 • Разрешително (номер) от МОСВ по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗБР, във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗЗЖ, ако има такова.

Срокът за регистрация без санкции е 31.12.2013 г., след изтичането му регистрация ще се извършва, след заплащане на посочената в Закона за защита на животните глоба.

Новопридобити животни се регистрират в съответната РИОСВ до 14 работни дни след придобиването им.

Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид.

На регистрация не подлежат питомните животни, които са:

 • Животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично,      биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен      вид, от който са произлезли;
 • Домашни и селскостопански животни;
 • Селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери,      зайци, плъхове, мишки и т.н.;
 • Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.
Работа при нас
Language:
 • Български
 • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания