1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с подаден на 30.07.2015 г. сигнал от кмета на с. Шемшево беше констатирано силно замътняване (почерняване) на река Янтра до моста за с. Шемшево. Не беше установен замор на риба. В този участък на реката се влива дере от западната промишлена зона на гр. Велико Търново, в което е заустен, без осигурено пречистване, градски канализационен колектор.
Резултатите от анализите на взетите водни проби показаха, че няма химическо замърсяване и изчерпване на разтворения кислород във водата на реката. В нея, чрез канализационния колектор на района, са постъпили голямо количество механични примеси (черни калови частици), които са предизвикали силното замътняване и промяна на цвета й в черно.


Извършена е проверка на “Мегапорт”ООД, клон В.Търново, като единствен възможен източник на производствени отпадъчни води с високо съдържание на механични примеси. Установи се, че на същия ден при почистване и измиване на каналите и шахтите на Инсталацията за рециклиране на пластмаси, намиращите се в тях утайки са изхвърлени в градската канализационна система. На дружеството е съставен акт за нарушение на закона за управление на отпадъците и е дадено предписание за недопускане изхвърлянето на утайки в канализацията.
След 30 юли ежедневно от експерти на РИОСВ се извършва оглед на река Янтра при моста за с. Шемшево. Не е констатирано повторно почерняване на реката. На четвърти август са измерени на място показателите рН, разтворен кислород и електропроводимост от РЛ – В.Търново, преди и след заустването на дерето от западната промишлена зона на града. Не е констатирано увеличение на стойностите на тези показатели в двата пункта.
РИОСВ-В.Търново ще продължи да следи реката в този участък и при констатиране на повторно замърсяване с утайки, ще предприеме предвидените в законодателството административно-наказателни мерки.

Информационен център на РИОСВ – Велико Търново

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания