1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново уведомява, че е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр.30/2020 г.). В нея е предвидена нова разпоредба, която задължава лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци и получателите на отпадъци, в случаите, за които не се изисква нотификация, да изпращат в РИОСВ по местоназначение на отпадъците на електронна поща: annex7@riosvt.org не по-късно от деня на натоварване следните документи:

  • копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12;
  • декларация, с която декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси и замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Пълна информация за трансграничния превоз на отпадъци е публикувана на сайта на Министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/zakonodatelstvo/

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания