1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През декември 2022 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 86 проверки на 82 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 66 са планови проверки и 20 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 13 предписания.

През периода са съставени три акта за установени административни нарушения. Два акта са на физически лица за нарушения на забраните и ограниченията, определени в заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000190 „Витата стена“ (разораване на пасища), съставени по Закона за биологичното разнообразие. Третият акт е на дружество, което не е изпълнило задължението си за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух.

Издадени са три наказателни постановления на обща стойност 22 300 лв., едното от които е на „Кроношпан България“ ЕООД за налагане на имуществена санкция от 20 000 лв. за неизпълнение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително № 570-Н0-И0-А0/2018 г.

Сключени са две споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) между наказващия орган и нарушителя на обща стойност 2 800 лв.

Наложени са текущи месечни санкции на две дружества за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4 802,52 лв. От получените суми 3 842 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

Основният акцент в контролната дейност на РИОСВ през отчетния период е извършването на планови проверки по компоненти и фактори на околната среда и проверки по сигнали и жалби.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда и обществеността от осъществената контролна дейност

След извършени проверки по сигнали е установено нерегламентирано заустване на отпадъчни води и торова маса във водни обекти. Дадени са предписания от РИОСВ за преустановяване на замърсяванията. В срок до 28.04.2023 г. собственикът н животновъден обект в с. Душево, общ. Севлиево трябва да премахне тръбата, която отвежда дъждовни води, отпадъчни води и фекалии при измиване на помещенията, където се отглеждат животните, в р. Видима. На млекопреработвателното предприятие в с. Велковци срокът за привеждане в съответствие е 16.01.2023 г. – дружеството трябва да организира премахването на торовата маса от откритите площадки с цел недопускане на замърсяване на прилежащото дере, както и почистване на дерето. Предписанията ще бъдат проверени след изтичане на сроковете.

Извършени са три проверки по сигнали на граждани на 15.12.2022 г., 20.12.2022 г. и 30.12.2022 г. за силно задимяване и наличие на дървесни стърготини във въздуха в кв. „Зона Б“, кв. „Бузлуджа“ и кв. „Чолаковци“ в град Велико Търново, за замърсен въздух и задушлива миризма на бор и смола от дейността на „Кроношпан България” ЕООД. Не е установена миризма на дървесина, чиито източник са отделяните летливи органични съединения при сушенето на дървесина, както и дървесни частици във въздуха. Извършените справки за нивата на формалдехид и прах (ФПЧ10), които се измерват в Автоматичната измервателна станция (АИС) „Кроношпан“ в кв. „Чолаковци“, показват спазване на нормите за тези замърсители.

През месеца е наложена имуществена санкция от 20000 лв. на „Кроношпан България” ЕООД за допускане на 26.09.2022 г. разпространението на миризми в жилищен квартал „Зона Б“ и жилищен квартал „Бузлуджа“ на гр. Велико Търново, дължащи се на отделяните летливи органични съединения при процесите на сушене, извършвани на площадката на ул. „Дълга Лъка“. Нарушението се явява неспазване на условие в комплексното разрешително, а именно: „Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка“.

Получени са два сигнала за замърсяване на въздуха в индустриалната зона на гр. Габрово от ТЕЦ Габрово. Сигналите са проверени своевременно от служители в Инспектората към Община Габрово. Не са установени нарушения. В изпълнение на годишен график за контрол на източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от неподвижни източници, на 29.11.2022 г. от Регионална лаборатория – Русе към ИАОС е проведено контролно измерване на емисиите от котела на биомаса. Резултатите показват спазване на нормите.

През месеца са постъпили 4 сигнала от граждани за птици в безпомощно състояние, всички от вида Малък ястреб, намерени в землищата на гр. Трявна, с. Момин сбор (общ. Велико Търново), гр. Севлиево и на пътя между с. Бутово и гр. Павликени. Птиците са изпратени за лечение и последващи грижи в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания