1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец май, от експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършени 80 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Основен акцент в контролната дейност е извършването на комплексни проверки на обекти, проверки по спазване на законодателството по управление на отпадъците, контрол за изпълнение на дадени предписания и по сигнали и жалби.

При контролните проверки през май е установено, че общините са организирали почистване на нерегламентирани сметища в землищата на гр. Севлиево, село Горна Росица, село Градница, село Българско сливово, село Царевец, гр. Елена, село Руховци и с. Марян, гр. Златарица (2 проверки), село Джулюница и гр. Долна Оряховица. Частен терен в с. Шемшево, общ. Велико Търново е почистен от нерегламентирано изхвърлени отпадъци от опаковки. Кметство Мерданя, общ. Лясковец е изпълнило в срок предписанието на РИОСВ за почистване на терен, също замърсен с отпадъци.

През месеца са получени шест сигнала за птици в безпомощно състояние. Граждани са сигнализирали и за запрашаване на въздуха по градските улици на Севлиево, за незаконен пункт за изкупуване на охлюви в града, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци във Велико Търново и Севлиево, за разораване на площи от защитена местност „Божурлука“ в землището на с. Горна студена, общ. Свищов и за мъртва риба в отводнителен канал в землището на с. Ореш, общ. Свищов. По всички сигнали са предприети мерки – извършени са проверки или са препратени на съответните компетентни институции.

В рамките на осъществения контрол са издадени 16 предписания.

През периода са съставени два акта за установени административни нарушения, свързани с  неподдържане на досиета за стационарното климатично оборудване и за неспазване на изискванията за мониторинг. Издадени са 4 (четири) наказателни постановления на обща стойност 6000 лв. Наложена е еднократна санкция на дружество за 1356,92 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително.

Поради констатирано разораване на имоти с начин на трайно ползване „пасище“ в землището на с. Крушето, общ. Горна Оряховица, попадащи в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, на юридическо лице е наложена принудителна административна мярка с предписание да не се допуска разораване, друга почвена обработка и засяване със земеделски култури на три поземлени имота в землището на селото.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 10 784,92 лв. От получените суми 8 627,92 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Стражица (4356 лв.), Община Свищов (2116 лв.) и Община Велико Търново (1644 лв.).

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания