1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

С изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците / ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) се въвеждат нови изисквания и срокове за дейности с определени видове отпадъци – излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и  отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.

От РИОСВ – Велико Търново са издадени 36 разрешителни, 32 са за дейности с ИУМПС и 4 – за ИУЕЕО. Всяко дружество, което извършва дейности с посочените отпадъци, трябва да представи банкова гаранция на стойност 15 000 лева и гаранция от 5000 лева за всяка площадка. Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци. В срок три месеца след влизането в сила на измененията в закона задължените лица трябва да внесат банковите гаранции. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. При неизпълнение на това изискване, издаденото разрешение за извършване на дейности с ИУЕЕО и/ или ИУМПС се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал.2 от ЗИД на ЗУО).

С изменение на ЗУО се намаляват банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ от 25 000 лева на 15 000 лева. Това изискване касае 34 дружества на територията н РИОСВ – Велико Търново.

Измененията в закона въвеждат задължението дейностите с  отпадъци от черни и цветни метали, от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС да се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствения план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. В 24-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания