1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Общоевропейската мрежа от защитени зони Натура 2000 включва специални защитени райони, които опазват ценни растителни и животински видове, както и местата, които обитават. Обявени са в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз (ЕС) за местообитанията и за птиците. Законът за биологичното разнообразие регламентира тяхното опазване в нашата страна.

В териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново, изцяло или частично, попадат 39 защитени зони, покриващи около 15 % от областите Велико Търново и Габрово.

Защитените зони по Директивата за птиците на ЕС са 12: Комплекс Беленски острови, Свищовско-Беленската низина, Остров Вардим, Рибарници Хаджи Димитрово, Котленска планина, Обнова, Деветашко плато, Априлци, Велчево (до Троян), Централен Балкан, Централен Балкан – Буфер и Българка.

Изцяло на територията на област Велико Търново са разположени само две от зоните – Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово. Срещат се до 116 вида птици, част от които са вписани в Червената книга на България (1985), други са от европейско природозащитно значение. Под защита са големия корморан, нощната чапла, бялата лопатарка, белооката потапница, белобузата рибарка, черната рибарка, нощната чапла и др.

Съгласно критериите на Директивата за местообитанията на ЕС, защитените зони в региона са 27:

  • поречията на реките Янтра, Росица, Стара река, Белица, Голяма река, Златаришка река, Дряновска река, Студена река, Видима
  • крайдунавските територии Персина, Вардим, Беленска гора, Свищовска гора
  • Черната могила, Обнова – Караман дол
  • Търновски височини, Дряновски манастир, Емен, Язовир Стамболийски, Скалско, Витата стена, Деветашко плато, Микре
  • територии в Стара планина – Централен Балкан, Централен Балкан – буфер, Българка, Твърдишка планина.

Управлението на защитените зони, чрез забраните, ограниченията и препоръките в  заповедите за обявяването им, цели предотвратяване на отрицателни въздействия за по-ефективно опазване на местообитания и видове в техните граници, както и перспективи за прилагане на мерки за възстановяване и опазване на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

Мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз обхваща 27 000 защитени зони в сухоземната и морска част на съюза, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство. На 21 май се навършват 30 години от нейното създаване. На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията, която заедно с Директивата на ЕС за птиците (1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“.

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който въвежда нормите на двете европейски директиви.

Информация за всички защитени зони е налична в Информационната система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 на адрес: http://natura2000.moew.government.bg/

Кратка информация за защитените зони на територията на РИОСВ – Велико Търново е посочена тук.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА НАТУРА 2000

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания