1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Четири сигнала за замърсявания на води и с отпадъци са постъпили на „зеления телефон“ и по електронната поща на РИОСВ – Велико Търново през април. Извършени са три проверки, издадени са две предписания, съставен е един акт за установено нарушение. Два от сигналите са изпратени на Oбщина Велико Търново за решаване по компетентност.

Проверен е сигнал за наличие на нефтопродукти във водите на Горнооряховското дере, след бензиностанция в Горна Оряховица. При проверката на бензиностанцията се установи, че битовите води от обекта се заустват в градска канализация, а атмосферните води от площадката се отвеждат в дерето чрез тръба. На обекта няма съоръжение за пречистване на атмосферни води, замърсени с калови частици и нефтопродукти. Издадено е предписание на управителя на фирмата, стопанисваща бензиностанцията да изгради система за улавяне на разливи и да не се допуска заустване на замърсени води в дерето. Последваща проверка установи, че системата е изградена. За нейното почистване, както и за други генерирани опасни отпадъци е сключен договор с лицензирана фирма.

Сигнал за незаконно изхвърляне на трупове от домашни животни в землището на с. Благоево, община Стражица провериха незабавно експертите на РИОСВ. Проверката  на място установи, че сигналът е основателен. На образувано нерегламентирано сметище от торова маса, примесена с битов отпадък в местността „Жевезника“ в землището на село Благоево, са изхвърлени останки на два трупа на телета (кости). Установено е, че са собственост на местен животновъд. Издадено е предписание на кмета на селото за почистване на нерегламентираното сметище. Съставен е акт на собственика на животновъдния обект.

По електронната поща на инспекцията са постъпили два сигнала от граждани за  нерегламентирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци (утайки от септични ями) в землището на с. Беляковец, община Велико Търново и за незаконно сметище в кв. „Зона Б“, Велико Търново. Сигналите са изпратени за решаване по компетентност до община Велико Търново, тъй като съгласно Закона за управление на отпадъците кметът контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, транспортиране и третиране на битовите и строителни отпадъци, образувани на територията на общината.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания