1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Вчера, в информационния център на РИОСВ – Велико Търново се проведе работна среща за представяне на резултатите от проект „Търновските височини – нашата природна съкровищница“ на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“. Проектът е финансиран по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще“, с подкрепата на РИОСВ. В него са взели участие 25 ученика и техните учители от училището.

В презентации с много снимков материал участниците представиха информация за редките и защитени видове и техните местообитания в района на Търновските височини и река Янтра.

След извършените теренни проучвания на Арбанашко плато, местността „Картала“, землището на с. Шереметя и Сини вир е установено голямо видово разнообразие на пеперуди – повече от 35 вида, над 100 вида птици, прилепи. Направен е кратък списък със земноводни, риби, тревни видове. Предстои допълване на списъка с бозайници и дървесни видове. По време на теренната работа са събрани над 120 вида растения, подредени в 3 хербария.

Учениците са използвали като основа информацията от Червената книга на Република България – http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/ и Информационната система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 – http://natura2000.moew.government.bg/

Дейностите и получените резултати ще бъдат представени в младежките клубове в селата Беляковец и Самоводене. Окончателните данни за установените видове растения и животни ще бъдат популяризирани сред обществеността в края на ноември.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания