1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършват постоянен контрол върху работата на инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – Габрово” ЕАД, гр. Габрово. През изминалата седмица на 06.12.2016 г. е извършена поредната контролна проверка на обекта.

На територията на дружеството са разположени пет броя котлоагрегати: два на въглища, два на мазут и един котлоагрегат на биомаса (дървесина, дървесен чипс).

Котлоагрегат № 1 на въглища е изведен от експлоатация през 2014 г.

Котлоагрегат № 2 – 23 MW термична мощност на гориво въглища се използва за получаване на пара за производствени нужди. През 2016 г. котела е работил в периода от месец януари до март включително, за което в РИОСВ са представени справки за работните часове. Към момента котела не се експлоатира. Този котел е оборудван с пречиствателно съоръжение – абсорбер.

Котлоагрегат № 3 – 5 MW термична мощност на гориво мазут не е работил през 2016 г. За ограничаване на енергийната му мощност до 3 MW са поставени пломби от РИОСВ-Велико Търново. При извършения оглед на място се установи, че няма нарушения на целостта на поставените пломби.

Котлоагрегат № 4 – 8 MW термична мощност на мазут, не е в експлоатация. За гарантиране на това, че същият няма да работи са поставени пломби от РИОСВ-Велико Търново. При извършения оглед на място се установи, че няма нарушения на целостта на поставените пломби.

Котлоагрегат № 5 – 15 MW термична мощност на гориво биомаса (дървесина, дървесен чипс) се използва за производство на пара и електроенергия. За въвеждането му в експлоатация, въз основа на заповед №РД-19-1739/30.11.2016 г. на ДНСК София, е проведена държавна приемателна комисия на 08.12.2016 г.

Котелът е оборудван с пречиствателно съоръжение мултициклон и двустепенен мокър скрубер. Изготвена е инструкция за експлоатация на съоръженията за очистване на димните газове. Изпускащoтo устройствo към този източник на емисии е оборудвано с пробовземна точка, която е утвърдена от РИОСВ със Заповед № 140/25.03.2015 г.

В съответствие с  изискванията на Наредба № 6/99 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/99г.) дружеството е извършило собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела на биомаса. Данните са представени в РИОСВ през октомври 2016 г. Измерените концентрации на прах, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид отговарят на нормите определени в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

По време на проверката на 06.12.2016 г. са извършени контролни измервания от Регионална лаборатория – Русе, резултатите от които ще бъдат готови до края на декември.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания