1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

От началото на годината експерти на Регионалната инспекция във Велико Търново са извършили шест проверки на „Топлофикация-Габрово ЕАД по сигнали за замърсяване на атмосферния въздух и промяна в работата на производствените мощности.

Дружеството има възможност да извършва дейност с два горивни източника: котлоагрегат на въглища и на биомаса. И двата котела имат монтирани съоръжения за пречистване на димните газове.

За котлоагрегата на въглища дружеството плаща ежемесечна санкция от 4908 лв. заради превишения на нормите на прах и серен диоксид. РИОСВ е издала предписание да бъдат предприети необходимите мерки за повишаване ефективността на пречиствателното съоръжение в срок до 3 май 2016 г. Ежемесечно РИОСВ – Велико Търново трябва да бъде уведомявана за етапа на дейностите по привеждане на източника на емисии в съответствие със законодателството. Ако предписанието не бъде изпълнено, инспекцията ще предприеме административно наказателни мерки.

За котлоагрегата на биомаса е връчен предупредителен протокол със забрана за използване на котела за производствени нужди до приключване на процедурите по въвеждане в експлоатация. В момента дружеството прави изпитвания за настройка на горивния процес и съоръженията за пречистване. След доказване, че нормите на емисиите от дейността на котела се спазват, той ще бъде въведен в експлоатация.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания