1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов е  увеличена площта на защитена местност „Столища“ в землището на град Плачковци, община Трявна. Увеличението с 21,117 дка се извършва с цел опазване и повишаване устойчивостта на естествена екосистема, представляваща букова гора, с единично разположени вековни букови дървета, в добро санитарно състояние. Заповедта влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 11.06.2013 г.

Защитена местност „Столища” опазва група вековни букови дървета на площ от 17 дка от 1987 г. В  нея е забранено кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други дейности, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета. Забранени са и сечите, освен отгледни и санитарни. Новата заповед не разрешава влизането, преминаването или паркирането на моторни превозни средства, извън съществуващия горски път.

РИОСВ – Велико Търново трябва да предприеме необходимите дейности по отразяване на промените в границите на защитената местност в картата на възстановената собственост за землището на гр. Плачковци, община Трявна.

Инспекцията започна процедура за увеличаване площта на защитена местност „Столища” през есента на 2010 г. по предложение на ДГС – Плачковци. След събиране на допълнителна информация, свикване на комисия с представители на компетентните институции за актуализиране на режима на защитената територия, и представяне на необходимата документация, МОСВ съгласува предложението и подготви заповедта от министъра на околната среда за увеличаване на площта.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания