1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси.

Изискванията са описани в приложените покани: до общини и кметства и до учебни заведения.

За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС, гр. София само по пощата с обратна разписка или куриер. Краен срок за подаване на документите е 16 февруари 2018 г. – за учебни заведения и 2 март 2018 г. – за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси /, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017 г. Целта е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите предложения ще бъдат обявени в срок до 13.04.2018 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“  и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Всички 32 проекта на стойност 250 000 лв. финансирани през 2017 г. на територията на РИОСВ – Велико Търново са изпълнени успешно. Средствата са използвани за създаване на зони за отдих, детски и спортни площадки, учебни стаи на открито, закупуване на материали и пособия в сферата на опазване на околната среда, необходими за учебния и възпитателен процес на младите хора.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015