1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка със задължението на юридическите лица, генериращи отпадъци и извършващи дейности с отпадъци, да водят отчетност по електронен път чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), са приети промени в Закона за управление на отпадъците, чл.48, ал.8,     изискващ задължително използване на НИСО от 01.01.2018 г. С изменението на Закона в Държавен вестник бр.102 от 22 декември 2017 г., се дава възможност на задължените лица до 01.01.2019 г. да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявления и документи по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно ще е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Редът за регистрация и ползване на информационната система е разписан в глава четвърта, чл.30 до чл.34 на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Повече информация относно начина на ползване на НИСО, може да бъде получена на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда на следния адрес:  http://nwms.government.bg/wms/public/Controler?control=NewForm&doc_def_id=13#. За целта от менюто в ляво на синьото поле изберете „Ръководства на потребителя“ или „Технически изисквания за работа с КЕП“.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания