1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Около 640 тона пестициди се съхраняват в 12 склада и 4 площадки с общо 46 бр. ББ-кубове на територията на РИОСВ – Велико Търново. Складове имат всички общини, с изключение на Трявна, Златарица и Полски Тръмбеш. ББ-кубовете са разположени в землищата на три населени места на община Полски Тръмбеш и в землището на Стражица.

При извършените проверки от експерти на инспекцията през 2015 г. е установено, че всички складове са в добро състояние. Не са констатирани течове от покривните конструкции на сградите, няма разливи на продукти за растителна защита в помещенията или нарушена цялост на опаковките. Складовете са охраняеми, поставени са знаци за опасност, пожарогасители и индивидуални средства за защита. За съхраняваните количества пестициди се води отчетност, съгласно изискванията. Няма постъпили нови количества пестициди за съхраняване през 2015 г.

Площадките с ББ-кубове, в които се съхраняват забранени и негодни за употреба пестициди, също са в добро състояние, с обновени обозначителни знаци и номера.

Складовете и кубовете са под непрекъснатия контрол на експертите от РИОСВ, ПБЗН и общините.

Временното и контролирано съхраняване на забранените и негодни за употреба пестициди на територията на общините ще продължи до намиране на подходящ начин за тяхното крайно обезвреждане.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015