1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Второ измерване на качеството на атмосферния въздух във Велико Търново, възложено от РИОСВ – Велико Търново на Регионална лаборатория Русе, се проведе в периода 1-10 декември по искане на кмета на общината. Наблюденията са направени до Дома за стари хора в кв. „Бузлуджа“. В наблюдавания период от мобилната автоматична станция е регистрирано едно превишение на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за фини прахови частици – ФПЧ10. На 8 декември е измерена стойност на показателя 61 μg/m3 при средноденонощна норма 50 μg/m3.

Съгласно нормативната уредба за опазване чистотата на атмосферния въздух за този замърсител пределно допустимите концентрации (ПДК) могат да имат средноденонощна и средногодишна норма. За средноденонощните норми резултатите от измерването са валидни при наличие на 75% от средночасовите стойности. При получаване на резултатите се вземат предвид всички измерени стойности за съответния период. Измерванията се извършват от акредитирани лаборатории, което гарантира качеството на получените резултати.

Средноденонощната концентрация е средната аритметична стойност от еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през денонощието, или тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа.

Средногодишната концентрация е средната аритметична стойност от средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания